W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póżn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/18 Starosty Rawickiego z dnia 29 października 2018r., ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.

Warunkiem zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2018 r. do godz. 15.00 formularza, w siedzibie ogłaszającego - Starostwie Powiatowym w Rawiczu – Punkt Obsługi Interesantów lub przesłanie na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Rawiczu ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu formularza do urzędu). Formularz można odebrać w Punkcie Obsługi Interesantów, parter budynku A Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu lub w wersji elektronicznej umieszczonej poniżej.
 Załączniki: