Rada podczas XL Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

1) Uchwała Nr XL/317/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków położonych na terenie Gminy Pakosław, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy,

2)Uchwała Nr XL/318/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwała NR XIV/110/2 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pakosław do roku 2025,

3) Uchwała Nr XL/319/2018 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,

4) Uchwała Nr XL/320/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

5) Uchwała Nr XL/321/2018 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok,

6) Uchwała Nr XL/322/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2018r.,

7) Uchwała Nr XL/323/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego za 2018r.,

8) Uchwała Nr XL/324/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego za 2018 r.,

9) Uchwała Nr XL/325/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018r.,

10) Uchwała Nr XL/326/2018 w sprawie przyznania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”

11) Uchwała Nr XL/327/2018 w sprawie przyznania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Pakosław”

12) Uchwała Nr XL/328/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 – 2021,

13) Uchwała Nr XL/329/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Przewodniczący Rady przekazał informację z działalności międzysesyjnej a Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności.

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy przekazali podziękowania Radnym za pełnienie mandatu Radnego w VII Kadencji Rady Gminy Pakosław.Załączniki: