Dnia 29 października 2018 roku zakończono realizację zadania polegającego na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chojno oraz Sowy. W ramach inwestycji wybudowano 200 mb drogi o szerokości 5 metrów - tzw. „ul. Niemarzyńskiej” w Chojnie oraz 196 mb drogi o szerokości 4 metry - tzw. „ul. Ceglanej” w Sowach.

Prace związane z pozyskaniem środków na realizację inwestycji rozpoczęto jeszcze w roku 2017, kiedy to złożono wniosek do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozyskanie dofinansowania. W konsekwencji, w dniach 5 kwietnia oraz 7 sierpnia 2018 r. podpisano umowy o udzieleniu pomocy finansowej na realizację inwestycji. Procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawców zadania rozpoczęto 20 lipca br. Umowy na wykonanie robót podpisano 28 sierpnia 2018 r. Drogę dojazdową do gruntów rolnych w Chojnie wykonał Fabian Skrzypek Zakład Brukarski z Chojna, z kolei w Sowach - Zakład Murarsko – Betoniarski Krzysztofa Szymkowiaka z Osieka.

Koszt wykonania prac budowlanych wyniósł łącznie 320.695,40 zł, w tym: 168.000,00 zł dla tzw. „ul. Niemarzyńskiej” w Chojnie oraz 152.695,40 zł dla tzw. „ul. Ceglanej” w Sowach.  Na budowę dróg Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 174.350,00 zł. Pozostałą część kosztów wykonania robót, w wysokości 146.345,40 zł sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław.

W ramach budowy dróg wykonano roboty ziemne, wykonano podbudowę betonową o gr. 15 cm, ułożono krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych drogowych sześciokątnych, gr. 10 cm oraz przeprowadzono regulację pionową istniejących studzienek. Dodatkowo w Chojnie wykonano ściek z prefabrykatów betonowych o gr. 15 cm i przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 30 cm.

Krzysztofa Wawrzyniak

 Galeria zdjęć: