W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Pakosław w sali narad Urzędu Gminy. O godz. 1315 po stwierdzeniu prawomocności obrad zebranych powitała i w dalszej części posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Łakoma.
W Sesji udział wzięło 14 radnych.

Rada podczas III Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

 

1) Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie zorganizowania dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół w przypadkach, w których Gmina nie ma takiego obowiązku,

 

2) Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław w 2019 roku,

 

3) Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023,

 

4) Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

 

5) Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

 

6) Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

 

7) Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Gminy Pakosław na 2019 rok,

 

8) Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych Rady Gminy Pakosław na 2019 rok,

 

9) Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018,

 

10) Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021,

 

11) Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

12) Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022,

 

13) uchwała Nr III/30/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

 

 

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

 

Ponadto Przewodniczący Rady oraz Wójt przekazali informację z działalności międzysesyjnej.