Oświata jest jedną z najistotniejszych dziedzin jaką samorząd lokalny ma w swojej pieczy. Częste zmiany, które ustawodawca narzuca w tym zakresie wymuszają także na samorządach konieczność dostosowania bazy lokalowej i wprowadzanie modyfikacji w ramach struktury organizacyjnej. W ostatnich latach szczególnie istotną kwestią była likwidacja gimnazjów i powrót do 8-klasowych szkół podstawowych. W roku bieżącym ostatnie klasy gimnazjalne opuszczają mury pakosławskiej placówki i tym samym stajemy przed koniecznością reorganizacji, uporządkowania i dostosowania oświaty w naszej gminie do nowych wymogów.

Pierwsze miesiące mojego urzędowania, oprócz wytężonej pracy w wielu innych obszarach, upłynęły właśnie na analizie, określeniu możliwości i potrzeb oraz ustaleniu koniecznych korekt jakie w obszarze szkół podstawowych i przedszkoli należy wdrożyć. Wnioski jakie nasuwają się po przeprowadzonej wizytacji placówek oraz zgromadzeniu danych są oczywiste i skłaniają do podjęcia niezbędnych działań racjonalizacyjnych szczególnie w przypadku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu i Sowach.

1. Bezsprzecznie obecna struktura organizacyjna placówek oświatowych w gminie Pakosław jest nieprzejrzysta i nielogiczna. Szczególnie kuriozalna jest sytuacja w Pakosławiu, gdzie dwa budynki oddalone o 20 metrów stanowią bazę lokalową dwóch różnych szkół (SP Pakosław i SP Sowy).  Dodatkowo w przypadku Szkoły Podstawowej w Sowach mamy do czynienia z dużym rozdrobnieniem - lekcje odbywają się w trzech budynkach, w tym jeden z nich oddalony jest o blisko 5 km od miejscowości Sowy. W ostatnich miesiącach przeprowadziłem wiele rozmów z  włodarzami gmin regionu, podpatrywałem jak funkcjonuje oświata w innych samorządach i muszę uczciwie przyznać, że nigdzie nie znalazłem podobnego przykładu chaosu i braku przejrzystości.

Schemat 1: Obecna struktura organizacyjna SP Sowy i SP Pakosław

Zdecydowanie aktualne wykorzystanie bazy lokalowej nie jest optymalne, szczególnie budynek w Pakosławiu (dawna SP Pakosław, obecnie użytkowany przez SP Sowy) jest wykorzystywany tylko  połowicznie do celów dydaktycznych. Także budynek dawnego gimnazjum (obecnie SP Pakosław) po odejściu ostatnich klas gimnazjalnych w nowym roku szkolnym nie będzie w pełni zagospodarowany.

Schemat 2: SP Sowy – rozmieszczenie klas przy obecnej strukturze organizacyjnej

Przy obecnej organizacji nie ma także możliwości spełnienia wymogów, które zgodnie  z zapowiedziami zostaną nałożone na organy prowadzące placówki oświatowe w zakresie zapewnienia wyżywienia.  Władze samorządowe muszą brać pod uwagę konieczność utworzenia stołówek lub jadalni. Nawet przy maksymalnym zagospodarowaniu istniejących budynków w Sowach nie ma możliwości utworzenia tam 8-klasowej szkoły, nie mówiąc o zapewnieniu wspomnianego, osobnego miejsca do spożywania posiłków lub sali dedykowanej na prowadzenie świetlicy w czasie tzw. okienek. Proponowane przekształcenie zdecydowanie pozwoli na lepsze wykorzystanie pomieszczeń i dostosowanie do zmieniających się wymogów.

W związku z powyższym naturalna i logiczna staje się konieczność przywrócenia spójnego, przejrzystego schematu organizacyjnego, przede wszystkim przypisania obydwu budynków w Pakosławiu do jednej szkoły podstawowej. Przedstawiona propozycja (poniższy schemat), poprzedzona konsultacjami z dyrektorami szkół, zyskała aprobatę Rady Gminy, a jej wyrazem są uchwały intencyjne podjęte na sesji 21 lutego. Projekt zakłada utworzenie szkoły Podstawowej w Pakosławiu i Szkoły Filialnej w Sowach.