Powiat Rawicki wraz z Gminą Pakosław oraz Gminą Rawicz w 2016 roku podpisały umowę o partnerstwie, której celem była budowa ścieżki pieszo – rowerowej z Rawicza do Osieka. W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, partnerzy złożyli projekt pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę, ale ze względu na brak środków nie został wybrany do dofinansowania. W dniu 5 października 2018 roku Urząd Marszałkowski zdecydował o zwiększeniu alokacji środków na to działanie, dzięki czemu możliwe było podpisanie umowy o przyznaniu pomocy. W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Zadanie ma być realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie ze złożonymi dokumentami zadanie otrzyma dofinansowanie w kwocie nieco ponad 17,5 mln zł. Pozostałą część kosztów, których wysokość określi wynik postępowania przetargowego, ponieść muszą partnerzy projektu – zgodnie z zawartą umową o partnerstwie.

Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej 5484P Rawicz – Dubin w zakresie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od Rawicza do Osieka o długości ok. 18,15 km oraz przebudowę i dostosowanie istniejących w Rawiczu chodników i jezdni do ruchu pieszo - rowerowego, na długości ok. 1,85 km.

Długość odcinka realizowanego przedsięwzięcia na terenie Gminy Pakosław wynieść ma ok. 9,25 km, zaś na terenie Gminy Rawicz ok. 10,75 km.

 

Przemysław Turbański