Drugi termin składania wniosków w 2019 r. przypada na okres od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. Do wniosku należy załączyć:

  • faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
  • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – nie dotyczy producentów rolnych, którzy już przedkładali dokument z ARiMR w pierwszym okresie 2019 r.

Limit ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
    w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł × ilość ha użytków rolnych

oraz
30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Wnioski do pobrania tutaj