Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 47 i 54 ustawy z dnia  3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoi podaję do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Pakosław na lata 2019-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: m.andrzejewska@pakoslaw.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław;

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 25 listopada 2019 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pakosław.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Pakosław na lata 2019-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pakosław lub w siedzibie Urzędu Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

Więcej informacji na stronie www.bip.pakoslaw.pl (http://www.bip.pakoslaw.pl/ochrona-srodowiska/program-ochrony-srodowiska/obwieszczenie-o-strategicznej-ocenie-oddzialywania-na)