W dniu 19 listopada br. Starosta Rawicki Adam Sperzyński wraz z Wicestarostą Jakubem Morysonem podpisali umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego przez Gminę Rawicz i Pakosław.

Całkowita długość trasy wyniesie ok. 21 km w tym na terenie gminy Pakosław ok. 10 km. Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Całkowita wartość projektu      25.254.017,80 PLN

Kwota dofinansowania             17.521.376,58 PLN

Wkład własny Gminy Pakosław  1.661.529,75 PLN

Więcej szczegółów tutaj: Ścieżka rowerowa Rawicz-Osiek