Szanowni Mieszkańcy !

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i koniec roku skłaniają do podsumowań i oceny minionych miesięcy. Był to czas szczególny chociażby ze względu na zmiany jakie nastąpiły w samorządzie gminnym. Warto przypomnieć w tym miejscu realizowane zadania w trakcie pierwszego roku nowej kadencji, a także przedstawić kierunek dalszych działań.

Niewątpliwie bardzo trudnym i ważnym obszarem wprowadzanych zmian była gminna oświata. Dzięki podjętym decyzjom udało się wprowadzić bardziej przejrzysty schemat organizacyjny pozwalający na lepsze wykorzystanie bazy lokalowej, tworzenie racjonalnych pod względem liczebnym oddziałów - scalenie klas kilkuosobowych. Uzyskane oszczędności, zgodnie z obietnicą, zostały przeznaczone na doposażenie i remont szkół, między innymi utworzono od podstaw dwa gabinety informatyczne w Szkole Podstawowej w Chojnie i w Szkole Podstawowej w Pakosławiu, z których korzystają także seniorzy podczas organizowanych kursów komputerowych, wymieniono okna, odnowiono także dawną salę gimnastyczną w Pakosławiu. Wykonano wiele innych mniejszych i większych prac remontowych. Pomimo podwyżek dla nauczycieli i niewystarczającej subwencji oświatowej udało się przygotować nowy projekt budżetu, uwzględnić nowe zadania nakładane przez ustawodawcę, co byłoby niemożliwe bez koniecznej reorganizacji.

Bardzo optymistycznie wygląda kwestia wydatków inwestycyjnych. W wyniku otrzymanych dofinansowań z programów krajowych i unijnych, dobrze wynegocjowanych warunków, podpisanych umów i porozumień w najbliższym czasie realizowane będą wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne na terenie naszej gminy. W najbliższych latach zbudowanych zostanie kilkanaście kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych, a także wyremontowanych lub wykonanych od podstaw kilka kilometrów dróg. Zmodernizowane i budowane będzie także oświetlenie uliczne. Tym samym nie zapominamy o inwestowaniu w bezpieczeństwo i komfort pieszych, rowerzystów, a także użytkowników pojazdów mechanicznych. Nieustannie kierujemy się zasadą pozyskiwania jak największych środków z zewnątrz i realizacji inwestycji przy możliwie niewielkim zaangażowaniu środków własnych.

W ostatnich miesiącach udało się także uchwalić Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla strefy inwestycyjnej w Chojnie. Zainicjowane w latach ubiegłych starania znajdą swój finał w postaci przygotowanego gruntu, atrakcyjnego miejsca do rozwoju przedsiębiorczości. Na początku kadencji sporządziłem także analizę i rozpoznanie gruntów na terenie Gminy Pakosław pod kątem możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii – fotowoltaikę. Konsekwencją spotkań i rozmów jakie odbyłem z firmami działającymi w tym segmencie gospodarki, a także indywidualnie podpisywanych umów pomiędzy inwestorami i rolnikami, jest co najmniej kilka postępowań zmierzających do powstania farm fotowoltaicznych. Procedury są na różnym etapie zaawansowania, a finalizacja tego rodzaju inwestycji zależy przede wszystkim od możliwości przyłączenia do sieci średniego napięcia, czyli uzgodnień z operatorem sieci energetycznej.

Pozostajemy także aktywni w dziedzinie kultury i rekreacji pomimo względnie niewielkich środków przeznaczanych na ten cel. Kontynuowaliśmy większość imprez i wydarzeń zapoczątkowanych w latach ubiegłych, a także wprowadziliśmy kilka nowych elementów w kalendarzu Ośrodka Kultury i Rekreacji. Bez wątpienia wielkim sukcesem okazał się I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego w Pakosławiu cieszący się ogromną popularnością wśród uczestników i widzów. Wszyscy jednomyślnie bardzo wysoko ocenili organizację i miejsce rozgrywania zawodów. Warto także docenić inicjatywy poszczególnych sołectw, stowarzyszeń, organizacji, klubów sportowych, grup nieformalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, które wykazały się wielkim zaangażowaniem. Dzięki ich staraniom oferta skierowana do mieszkańców gminy była bardzo ciekawa i urozmaicona.

W najbliższym czasie nie wykluczam podjęcia starań o pozyskanie środków z programu Senior Plus na przygotowanie i wyposażenie klubu seniora. Obecnie robimy rozeznanie pod kątem wyboru najbardziej odpowiedniego miejsca. Obserwowana coraz większa aktywność seniorów, chęć angażowania się w różnego rodzaju inicjatywy, sprawia, że należy koniecznie rozważyć możliwość poszerzenia oferty dla starszych mieszkańców naszej gminy. Obecne miejsce spotkań przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu staje się nie wystarczające.

Od początku roku obserwujemy dużą ilość wniosków o warunki zabudowy. Możemy z satysfakcją stwierdzić, że Gmina Pakosław jest miejscem atrakcyjnym do osiedlania się. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się południowa część gminy. Wyzwaniem dla nas będzie w przyszłości budowa nawierzchni i oświetlenia na nowopowstających odcinkach.

Trudno w krótkim podsumowaniu wspomnieć o wszystkich inicjatywach, inwestycjach jakie miały miejsce w minionym roku. Zrealizowanie tak wielu przedsięwzięć nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z obecną Radą Gminy. Oczywiście zdaję sobie także sprawę z oczekiwań Mieszkańców, ogromu pracy jaka jeszcze przed nami. Mam jednak nadzieję, że następne lata będą przynajmniej tak samo udane, czego sobie i Państwu życzę.

 

                                                                                                                                       Wójt Piotr Skrzypek