INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Wójt Gminy Pakosław – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728), Wójt Gminy Pakosław ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Pakosław.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r.- 8 lipca 2020 r.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

   1. być osobą pełnoletnią,
   2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
   3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
   4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
   5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Kandydat na rachmistrza terenowego:

    1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
    2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

III. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

IV. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

V. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt I ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

VI.  Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

VII.  Ważna informacja

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy Pakosław jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

VIII.  Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19,
 2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe.

Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie Gminy Pakosław wynosi 2.

IX.  Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy (zał. 1)
  2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 PSR 2020 zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zał. 2).
  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 3)
  4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej.

X. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”, w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Pakosław.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

XI.  Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Kacper Krzyżosiak — koordynator Gminnego Biura Spisowego Urzędu Gminy Pakosław, tel. 65/547-83-32.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

Gminny Komisarz Spisowy

          Wójt Gminy Pakosław

/-/ Piotr SkrzypekZałączniki: