Gmina Pakosław dnia 15 czerwca 2020 roku podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie o dofinansowanie działań związanych z usuwaniem odpadów rolniczych, w ramach programu „Usuwanie odpadów z  folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
Na realizację przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie do 95.000,00 zł. Wysokość dotacji uzależniona została od ilości zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach typu Big Bag, które zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, przy założeniu, że waga tych odpadów nie może być większa niż  190 Mg (1Mg= 1tona).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i zebranych ankiet od zainteresowanych rolników z Gminy Pakosław,na temat ilości posiadanych odpadów, ustalono, iż na ternie naszej gminy zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 190 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej.Kosztami kwalifikowanymi w ramach zadania są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę do odbioru odpadów pochodzących od rolników oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

Realizacja w/w przedsięwzięcia na terenie naszej gminy miała miejsce od 6 lipca 2020 roku do 9 lipca 2020r. W tym terminie rolnicy według ustalonego dziennego harmonogramu dostarczyli odpady do punktu PSZOK, mieszczącego się na terenie placu firmy Usługi Transportowo-Sprzętowe Kazimierz Wierzchowski ul. Kolejowa 3, 63-920 Pakosław.
W realizacji zadania uczestniczyło 194 rolników, od których zebrano 101,38 ton odpadów.Galeria zdjęć: