W informacji o wariantach reformy oświaty gminnej wspomniałem o zamiarze utworzenia Centrum Usług Wspólnych (CUW) w miejsce dotychczasowych obsługowych jednostek administracyjno – finansowych w placówkach oświatowych, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Kultury i Rekreacji, Bibliotece Gminnej.

    Podstawą prawną powołania CUW jest art. 10a – 10d ustawy o samorządzie gminnym, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

    W oparciu o art. 10a gmina może zapewnić (zorganizować) wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i techniczną:

1. jednostkom administracyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki pomocy społecznej)
2. gminnym instytucjom kultury (ośrodek kultury i rekreacji, biblioteka gminna, muzeum)
3. innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (jednostki komunalne i mieszkaniowe i inne).


    CUW jest szansą dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie:
1. wymiernych oszczędności finansowych
2. rezygnacji z powielania tych samych czynności w różnych jednostkach
3. poprawy jakości i profesjonalizmu procesów wsparcia dla samorządów
4. łatwiejszej kontroli i lepszego obiegu dobrych praktyk oraz wiedzy.


    CUW dla jednostek obsługiwanych świadczyć będzie usługi obejmujące:
1. księgowość, kadry i płace
2. informatyczne i techniczne (informatycy, konserwatorzy, woźni, palacze)
3. zamówienia publiczne (ogłoszenie przetargów, wspólne zakupy, zamówienia usług).

    CUW stanowi odrębny organizacyjnie podmiot, podległy burmistrzowi, wójtowi, prezydentowi – powołany na podstawie uchwały rady gminy (miasta i gminy). 

    Ustawodawca rozszerzył możliwość powołania CUW nie tylko na obszarze gminy, lecz także w ramach porozumienia CUW dla kilku gmin, lub CUW dla jednostek organizacyjnych związku powiatowo – gminnego (np. wspólny dla ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej).

    Jeżeli w ramach wspólnej obsługi, CUW zapewnia realizację zadań głównego księgowego, to w jednostkach obsługiwanych nie zatrudnia się głównego księgowego.

    CUW jest szansą dla gmin i powiatów, czy z tej szansy skorzystamy pokaże czas, dyskusja i doświadczenie zebrane przez samorządy.

Grudzień 2015 rok Wójt – Kazimierz Chudy