Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sołectwo Niedźwiadki - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Sołectwo Niedźwiadki

Z życia naszego sołectwa...


Historia miejscowości

Niedźwiadki to miejscowość zaliczana do osad grupy językowej nazwanej gwarą chazacką (hazacką). Powstały w miejscu wykarczowanego wielkiego kompleksu leśnego zwanego Czarnym Lasem.
W początkowym okresie istnienia państwa polskiego mikroregion chazacki podlegał kasztelanii czestramskiej. W administracji kościelnej należał on najpierw do arcybiskupa gnieźnieńskiego, później od niego odpadł. W 1136 roku do arcybiskupa gnieźnieńskiego należały już tylko Słupia Kapitulna i Stwolno, a od 1446 roku mikroregion chazacki w całości należał do diecezji poznańskiej. Do roku 1855 prawie wszystkie wsie – poza Szkaradowem i Ostojami – należały do parafii czestramskiej.
Od 1856 roku samodzielna parafia powstała w Słupi Kapitulnej, a w 1905 roku powstała parafia w Zielonej Wsi wraz z Wydawami, Ugodą, Zawadami, Stwolnem i Sikorzynem.
W 1793 roku obszar chazacki odpadł od Polski, dostając się pod panowanie Prus. Niewola trwała 127 lat. Chazacy przez cały ten okres pragnęli powrotu do wolnej Polski. Dążenie to znalazło swój wyraz w czynnym poparciu przez tamtejszą ludność Powstania Wielkopolskiego. Krwawy przebieg miały tu bitwy 14 stycznia i 10 lutego 1919 roku, o czym świadczą pomniki na cmentarzu w Zielonej Wsi i Golejewku. W okresie okupacji hitlerowskiej ludność mikroregionu chazackiego zachowała godna postawę pomagając więźniom obozu żydowskiego w Kubeczkach a później obozu Polek pracujących przy regulacji Starej Orli.
Pierwsze wzmianki pisane o Niedźwiadkach pochodzą z 1674 i 1725 roku. W znajdujących się w Archiwum Archidiecezji w Poznaniu w rejestrach urodzeń i chrztów z dawnej parafii czestramskiej można znaleźć zapisy pod datami:
-1674, 24 Novembrisbaptizata Est filia de Sylwis alias od Niedźwiedzia BartholomaeiPiscatoris et Dorotheae
-1684, die 5 Octobris; Jacubus Niedźwiedź de dictoloco od Niedźwiedzia,
-1685, die 21 Septembris; Laboriosus Niedźwiedź de Villa Niedźwiedziów
Z zapisów tych wynika, że Jakub Niedźwiedź był eponimem, tzn. dał imię, nazwę dzisiejszej osadzie Niedźwiadki, a słowa łacińskie ,, de Sylvis alias od Niedżwiedzia” znaczą ,,z lasu albo od Niedźwiedzia”.
Obok Niedźwiadek, pomiędzy Drogami, Sworowem i Kubeczkami istniała w tamtych czasach wieś Rybaki, po roku 1718 Rybaki wchłonięte zostały silniejsze gospodarczo Niedźwiadki – podaje W. Sobisiak w ,,Dziejach Ziemi Rawickiej”.
Z innych zapisów i przekazów słownych wynika, że na terenie Niedźwiadek i Dębionki znajdowały się stawy rybne (rybackie). O ich istnieniu świadczą używanie nazwy pól - ,,za stawie”, ,,grobla”, ,,upustki” (spust wody). Są to tereny, być może po osadzie Rybaki, być może istniały tam tylko stawy i zabudowania chałupnika Rybaka.
Od początku założenia osady, Niedźwiadki należały do Stanisława Choińskiego, pana na Stwolnie. W roku 1789 znajdowały się w kompleksie majętności ostrobudzkiej, której właścicielem był H. Rogaliński (Ostrobudki, Niedźwiadki, Dębionka, Kubeczki , część Chojna, Ugoda , Łąkta, Folusz, Sarnówka, część Zawad).
Od czerwca 1846 roku Niedźwiadki wraz z 11 innymi miejscowościami parafii czestramskiej przeszły w ręce hrabiego Marcelego Czarneckiego, dziedzica dóbr golejewskich. Inne wzmianki pisane o Niedźwiadkach są bardzo skąpe.
Z zestawienia ludności z 1789 roku wynika, że Niedźwiadki liczyły wówczas 47 mieszkańców.
Bardzo tragiczny dla ludności parafii czestramskiej był rok 1737, czytamy w ,, Wiadomościach historycznych Bractwa Niepokalanego Poczęcia N.M.O. przy kościele ,,na Czestramie” czyli w Golejewku – pisze ks. Zdzisław Zakrzewski w ,,Wiadomościach”. Głód ten panował z powodu niepłodności ziemi, która nie wydała zwykłych plonów dla czasu zimnego i nader obfitej wilgotności i wody, która zalała zupełnie miasto Poznań i Wrocław, którym to miastom a także i całym wiejskim okolicom zadała wiele, wiele nieobliczalnych szkód. Woda ta pochodziła z nieustannych dreszczów, które padały od św. Jana Chrzciciela aż do św. Anny włącznie. Prawdziwie tyle wody od niepamiętnych czasów nie było, a zaraza szerzyła się z powodu rozmaitych chorób. Stąd na całej ziemi tysiące tysięcy ludzi wymarło, i w naszej okolicy kilka tysięcy, a w samej naszej parafii kilkaset – ani miejsca dla ich nie było na cmentarzu…
Z ludu zaś – ile pomarło , któż to policzyć jest w stanie, tym więcej, że wielu żebrząc chleba, głodem osłabieni, po drogach pomarli, pod pasyjami są pogrzebani , niektórzy też w brzuchach dzikich zwierząt co wiemy na pewno – napisał ks. Zdzisław Zakrzewski.
Bardzo interesujący dokument udostępnili państwo Krystyna i Antoni Sobotowie z Niedźwiadek. Jest to ,, Kontrakt Przedaży i Kupna” (akt notarialny) z okresu utworzenia ich obecnego gospodarstwa. Sporządzony został 24 sierpnia 1814 roku pomiędzy dziedzicem ,,dóbr ostrobudzkich” – Walentym Rogalińskim a chałupnikiem z Niedźwiadek – Tomaszem Rupą. Czytamy w nich, że za ,,dług wdzięczności” od dziedzica ,,Wielmożny Walenty Rogaliński przedaje, daruje, odstępni i na wieczne czasy rezygnuje z Folwarku Pańskiego Dębionka zwanego – sztuką roli wraz z łąką, które się od rowu głównego na moście poczynają, na północ aż do grobli rowem trzyłokciowym ( który Tomasz Rupa dla dokładniejszego znaku granicy co sześć lat winien go wyrzucić na nowo)ograniczone są i o na południu przytykają do ogrodów chałupnika Rybaka, przy którym budynki Tomasza Rupy na zachód leżą.
Ciekawie przedstawiało się obciążenie takiego gospodarstwa (zagrodnika) wobec dworu – była to jedna dniówka pierza w tygodniu, dwadzieścia złotych polskich czynszu każdego roku płatnych na Święty Marcin, dwa kapłony i jeden mendel jaj, trzy sztuki kądzieli (kądziel – to pęk włókna, konopnego lub wełnianego ). Ponadto na gospodarstwo nałożona była ,,opłata rządowa i furaż” stosownie do swojej posiadłości wraz z gminą Niedźwiadki ,,tudzież obowiązywały gromadzkie powinności wraz drugimi”.
Mieszkańcy Niedźwiadek i okolicznych wsi zawsze wykazywali rzetelną pracowitość i zbiorową współpracę w pokonywaniu trudności oraz klęsk żywiołowych, szczególnie powodzi.
Licząca niewielu mieszkańców miejscowość podjęła w latach 1994-1995 budowę drogi asfaltowej od Niedźwiadek do Dębionki. W 1995 roku dokonano wymiany sieci energetycznej i zabudowano oświetlenie uliczne, w 1996 roku Niedźwiadki zostały zwodociągowane.
Niedźwiadki w 1789 roku zamieszkiwało 47 mieszkańców, w 1975 roku 109 mieszkańców. W 1993 r. miejscowość liczyła 17 zagród zamieszkałych przez 84 osoby, w tym 40 kobiet i 44 mężczyzn.

opr. Kazimierz Chudy


Sołtys:

Stanisław Zygmanowski
Niedźwiadki
63-900 Rawicz

Rada sołecka:

1. Wojciech Kędzia
2. Łukasz Wojtyś

Liczba mieszkańców:

87 osób - stan na dzień 31.12.2014
86 osób - stan na dzień 31.12.2015
81 osób - stan na dzień 31.12.2016
74 osoby - stan na dzień 31.12.2017
76 osoby - stan na dzień 31.12.2018

84 osoby - stan na dzień 31.12.2019

90 osób - stan na dzień 31.12.2020