Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sprzedaż działek - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Zamieszkaj nad Zalewem

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Gmina Pakosław sprzedaje działki budowlane, zlokalizowane w miejscowości Sowy. Działki położone są w odległości ok. 4 km od Pakosławia, 19 km od Rawicza, 110 km od Poznania i 70 km od Wrocławia. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zbiornik retencyjny, rzeka Orla, tereny leśne i uprawy polowe. Działki są niezabudowane, zlokalizowane na terenie obecnie nieuzbrojonym i objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Pakosław nr VII/56/11 z 30 maja 2011r. (TEKST PLANU). Nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem MN1.

Charakterystyka nieruchomości wg danych z katastru nieruchomości:

Lp. Nr ew. działki
Obręb Powierzchnia
1. 616/7 Sowy 967 m2
2. 616/8 Sowy 979 m2
3. 616/9 Sowy 990 m2
4. 616/10 Sowy 1003 m2
5. 616/11 Sowy 1014 m2
6. 616/12 Sowy 1026 m2
7. 616/13 Sowy 1038 m2
8. 616/14 Sowy 1050 m2
9. 616/15 Sowy 1050 m2
10. 616/18 Sowy 897 m2
11. 616/20 Sowy 897 m2
12. 616/21 Sowy 897 m2
13. 616/22 Sowy 897 m2
14. 616/23 Sowy 897 m2
15. 616/24 Sowy 897 m2
16. 616/25 Sowy 897 m2
17. 616/26 Sowy 897 m2
18. 616/27 Sowy 897 m2
19. 616/28 Sowy 897 m2
20. 616/29 Sowy 897 m2
21. 616/30 Sowy 1088 m2


Nieruchomości są sprzedawane na własność w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Aktualne ogłoszenia o przetargu tutaj.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach uzyskać można w Urzędzie Gminy w Pakosławiu przy ul. Kolejowej 2, pok. nr 10, tel. (65)547 83 32 wew. 38, w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00 i wt. – pt. godz. 7:00 – 15:00.

Zapraszam do zakupu działek
nad zalewem

Wójt Gminy Pakosław
/-/ Kazimierz Chudy

Obrazek Obrazek Obrazek