Zakończono czynności wyjaśniające w sprawie ustalenia sprawcy zniszczenia drzewka jarzębiny w Pakosławiu przy ulicy Strażackiej, na działce nr 346, będącej własnością Gminy.

       Pismo z dnia 2 grudnia br od komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu, zawiadamia o niewykryciu sprawcy uszkodzenia, podobnie czynności eksperckie jednoznacznie nie określają sposobu zniszczenia.

       Tym samym, zgodnie z przepisami, zakończono postępowanie wyjaśniające i wiosną 2016 roku Gmina posadzi nowe drzewko jarzębiny o odpowiedniej wysokości z jednoczesnym opalikowaniem obok drzewka zniszczonego. 

       Szpalery nowych drzewek przydrożnych posadzono w ostatnich tygodniach przy drogach powiatowych na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno i Golejewo – Sworowo (obszar najbardziej narażony na wywiewanie cennego rolniczego humusu z powierzchni pól uprawnych podczas silnych wiatrów i co widzimy?, widzimy wyraźne naruszanie pasa drogowego podczas orki pól przylegających do powyższych dróg powiatowych. Pomiędzy Golejewem i Sworowem nowe drzewka posadzić trzeba było nawet na istniejącym zasiewie zaoranego pasa drogowego.

      Co więc z tym zaorywaniem rowów i pól przy drogach wiejskich, gminnych i powiatowych? Kto ma ponosić koszty przywracania granic własności? Co z uszanowaniem cudzej własności, prawa, o które tak walczyliśmy w poprzednim systemie?

      Dziś zajmujemy się inną sprawą! W czwartek – 17 grudnia podczas wywożenia buraków cukrowych, zniszczony został chodnik w Pakosławiu przy ulicy Parkowej. Znów czynności prowadzi Policja i znów sprawca – Firma nie poczuwa się do naprawienia szkody.

       Rozumiemy, że zdarzyć się może zniszczenie, lecz poczuwajmy się do jego naprawienia. Szanujmy dobro wspólne!
 

Grudzień 2015 rok                                                     Wójt – Kazimierz Chudy