Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Invest in Pakosław - WSPARCIE DLA INWESTORA - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.WSPARCIE DLA INWESTORA

 1. POZIOM REGIONALNY

 Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją.                                                                 Podmiot odpowiedzialny: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park                                                                                                                Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu.

Wysokość wsparcia:

  1. Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
  2. Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
  3. Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych

 Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników.                                                                                                             Więcej informacji: https://invest-park.com.pl/

Regionalne instytucje wspierające inwestorów:

·         Wielkopolskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów                                                                                                                                                Forma wsparcia: dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania               i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.                                                                                                                                                               Strona internetowa: https://www.umww.pl/wielkopolskie-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow

·         Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego                                                                                                                                             Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.                                                                                                                                                                                                          Strona internetowa: www.investinwielkopolska.pl

·         Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski                                                                                                                                                              Forma wsparcia: Członkostwo w Izbie zapewnia dostęp do wiedzy i informacji biznesowej jak również możliwość nawiązania kontaktów z wieloma przedsiębiorcami.                                                                                                                                                                                                                              Strona internetowa: www.iphpw.pl

·         Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                                                                                                                                                             Forma wsparcia: projekty dotacyjne oraz pożyczki dla przedsiębiorców.                                                                                                                                                  Strona internetowa: www.warp.org.pl

·         Gościnna Wielkopolska Lokalna Grupa Działania                                                                                                                                                               Forma wsparcia: organizacja naborów na projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania, głównie dla przedsiębiorców lokalnych.                                                  Strona internetowa: http://www.goscinnawielkopolska.pl

·         Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu                                                                                                                                                                                                 Forma wsparcia: dotacje na nowe miejsca pracy, dotacje na doposażenie stanowisk pracy, organizacja szkoleń i doradztwa dla pracowników, kandydatów do pracy. Strona internetowa: https://rawicz.praca.gov.pl/

·         Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu                                                                                                                                                  Forma wsparcia: udzielanie poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców.                                                                                                                                             Strona internetowa: https://www.fundusz.gostyn.pl/

2. POZIOM KRAJOWY

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację.                                                                                                                  Podmiot odpowiedzialny: Różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich                                                                                            Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)                                                                                                                             Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)                                                                                               Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne                                                                                                                                                                                                 Podmiot odpowiedzialny: Granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023.                            Skierowane dla: przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

●     sektor motoryzacyjny,

●     sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,

●     sektor lotniczy,

●     sektor biotechnologii,

●     sektor rolno-spożywczy,

●     sektor nowoczesnych usług,

●     działalność badawczo-rozwojowa (B+R)                                                                                                                                                                                      Wysokość wsparcia: do 15 tys PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji.                                                                     Więcej informacji: www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne                                                                 Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                                                                                                                                           Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)                                                                                                                          Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)                                                                                              Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami                                                                                                  Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju                                                                                                                                                                Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)                                                                                                                                         Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)                                                                                       Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności                                                                                Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                                                                                                     Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)                                                                                                                                  Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)                                                       Więcej informacji: www.bgk.pl