Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sołectwo Pakosław - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Sołectwo Pakosław


Historia miejscowości

Pakosław – pierwsze wzmianki o Pakosławiu znajdujemy w dokumencie z roku 1310, wśród miejscowości tzw. dystryktu ponieckiego, utworzonego przez Henryka II Głogowskiego. Najdawniejszymi właścicielami Pakosławia byli członkowie możnego rodu Awdańców. Pod Pakosławiem był jeszcze w XVII wieku kopiec graniczny zwany „Hadbank”, wyraźny ślad południowej granicy dawnego latyfundium Awdańców, rozciągającego się aż poza Krzywiń. Spośród wszystkich właścicieli Pakosławia na szczególną uwagę zasłużył Ignacy Wyssogoda Zakrzewski. W 1788 roku wybrany został posłem na Sejm Czteroletni i odegrał, obok Ks. Hugona Kołłontaja, Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego istotną rolę w uchwalaniu Konstytucji 3 maja. Bronił praw ludności miejskiej i domagał się usamodzielnienia miast. W kwietniu 1792 roku wybrany został pierwszym Konstytucyjnym Prezydentem Warszawy, usunięty przez Targowicę. Urząd ten objął ponownie w kwietniu 1794 roku w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Pałac w Pakosławiu, usytuowany w obrębie obszernego parku, jeden z najcenniejszych klasycystycznych obiektów w Wielkopolsce, zbudowany prawdopodobnie w latach 1792 – 1794 dla nowego właściciela Pakosławia Michała Krzyżanowskiego, Kasztelana Międzyrzeckiego. Pałac zbudowany przypuszczalnie wg projektu Karola Gotharda Langhausa, twórcy Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Szczególnie cenna w pałacu jest dwupiętrowa sala kolumnowa, zwana rotundową na ścianach znajdują się cztery płaskorzeźby wiernie oparte na rycinach Franciszka Śmuglewicza z lat 1789 – 1791. Sceny na płaskorzeźbach są historycznymi dla terenów zachodniej Polski. Płaskorzeźby zostały odnowione w 2004r. Kościół w Pakosławiu zbudowany jest w latach 1896 – 1899 w stylu neogotyckim pod wezwaniem św. Walentego. Najcenniejsza jest w kościele zabytkowa rzeźba św. Walentego, pochodząca z poprzedniego kościoła. Obok kościoła – naprzeciw bramy głównej – pomnik ofiar I wojny światowej, powstania wielkopolskiego, II wojny światowej.


Sołtys:

Michał Wawrzyniak
63-920 Pakosław

Rada sołecka:

1. Danuta Guzikowska
2. Zbigniew Karkosz
3. Andrzej Domagała
4. Dawid Ostrowski
5. Henryk Kędzia
6. Jakub Piechocki
7. Mikołaj Wojtyczka
8. Roman Kaczmarek
9. Jan Ostrowski
10. Rafał Śledzianowski
11. Dariusz Niedźwiedź

Liczba mieszkańców:

1112 osób - stan na dzień 31.12.2014
1123 osoby - stan na dzień 31.12.2015
1125 osób - stan na dzień 31.12.2016
1156 osób - stan na dzień 31.12.2017
1157 osób - stan na dzień 31.12.2018

1164 osoby - stan na dzień 31.12.2019
1164 osoby - stan na dzień 31.12.2020
       1174 osoby - stan na dzień 31.12.2021        1161 osób - stan na dzień 31.12.2022                1160 osób - stan na dzień 31.12.2023