Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sołectwo Ostrobudki - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Sołectwo Ostrobudki


Historia miejscowości

Pierwsze zapiski występują pod data 1419 r. właścicielem wówczas był Tyfan z Sierakowa. Stara nazwa Ostrobudek brzmiała Ostrobotki. W 1486 r. Ostrodbuki z wiatrakiem nabywa Anna, żona Jana Choińskiego z Chojna. W 1690 r. właścicielem Ostrobudek zostaje Albrecht Wysogota Zakrzewski. Kolejnym dziedzicem był Konstanty Rogaliński od 1789 r. właścicielem był H. Rogaliński, natomiast ostatnia z roku Helena Rogalińska przed 1917 rokiem część Ostrobudek sprzedała Pernakowi z Chojna, pozostawiając aż do śmierci sad owocowy i park z niezbyt okazałym budynkiem pałacu.

(Dane pobrano z książki „Czestram Golejewko Dzieje Parafii Wszystkich Świętych”).


Sołtys:

Tomasz Kapała
Ostrobudki
63-920 Pakosław

Rada sołecka:

1. Zofia Kusztelak
2. Robert Panek
3. Paulina Przewoźna
4. Urszula Panek
5. Zenon Jankowiak
6. Zofia Paluch
7. Henryk Paluch
8. Konrad Kowalski
9. Beata Przewoźna

Liczba mieszkańców:

166 osób - stan na dzień 31.12.2014
164 osoby - stan na dzień 31.12.2015
161 osób - stan na dzień 31.12.2016
164 osób - stan na dzień 31.12.2017
157 osób - stan na dzień 31.12.2018
156 osób - stan na dzień 31.12.2019

159 osób - stan na dzień 31.12.2020
158 osób - stan na dzień 31.12.2021                    156 osób - stan na dzień 31.12.2022                         153 osoby - stan na dzień 31.12.2023