Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sołectwo Góreczki Wielkie - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Sołectwo Góreczki Wielkie


Historia miejscowości

OSADA GÓRECZKI WIELKIE

Najstarsze ślady osadnictwa na terenach dzisiejszych Góreczek pochodzą z epoki kamienia, okresów przemieszczenia się gromad ludzkich o zajęciach myśliwsko – rybacko- zbierackich. W wyniku badań naukowych odnotowano w Góreczkach Małych stanowisko archeologiczne ludności kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu- końcowego okresu epoki kamienia stanowiącego przejście do epoki brązu (około 4.500- 1.700 lat przed naszą erą). Ludność ta prawdopodobnie budowała domy drewniane o konstrukcji słupowej i potrafiła hodować zwierzęta domowe.
W nowych dziejach pierwsza wzmianka pisała o Góreczkach pochodzi z 1410 roku. Początkowo były to dwie wsie: Góreczki Duże/Wielkie nazwane też Góreczki Śliwne lub Górka Śliwna i Góreczki Małe zwane też Góreczkami Żabie.
Góreczki Duże spotykamy w zapisach od 1464 roku, wtedy zanotowano braci „de Górka Sylvana”- Piotra i Jana Bogusławskich. W 1510 roku było tu również dwóch dziedziców- Pełka i Bena. W latach 1580- i 1620 spotyka się w zapisach nazwę Góreczki Śliwne. Góreczki Duże pozostawały w posiadaniu jednej i tej samej rodziny szlacheckiej Siekierzewskich w latach 1563- 1631. Następnie należały do feudała Mielżeńskiego, właściciela Konar, Oczkowic, Izbic, Łaszczyna, Żylic.
Góreczki Małe rozciągały się ku Domaradzicom i nosiły drugą nazwę Góreczki Żabie. Świadczą o tym rożne zapiski: w 1462 roku mieszkał szlachcic Marcin „de Góreczki Minor”, w 1487 roku mieszkał Tomasz Grunowski „de Zabya Górka”, tak samo w latach 150 i 1620. likwidacja Góreczek Małych nastąpiła w 1834 roku, kiedy to na skutek „separacji” przesiedlano mieszkańców do Domaradzic. Na dotychczasowym miejscu pozostawiono czasowo folwark, wiatrak i kuźnię. Podobno przez wiele lat rolnicy podczas orki ku Domaradzicom napotykali gruzy po dawnych zabudowaniach. Góreczki były wsią- folwarkiem, gdzie uprawiano zboża i warzywa oraz hodowano owce, na przykład w 1727 roku na folwarku znalazło się 20 zagonów kapusty oraz trochę pasternaku i marchwi, a w ogólnej hodowli było ponad 300 sztuk owiec i tylko 2 krowy i 6 świń. Ponadto zajmowano się urządzeniem stawów i hodowlą ryb, o czym świadczy zapis „w głębokim stawie” zasadzono w 1771 roku 15 kóp karpi”. W 1770 roku w Góreczkach poważne szkody w uprawach polowych wyrządziło gradobicie. Poza wiatrakami i kuźnią w Góreczkach, od 1669 roku, znajdowała się cegielnia.
Ostatnim właścicielem Góreczek Wielkich był Witold Nasierowski. On to w 1887 roku sprzedał swą majętność liczącą 335, 5 ha, czyli 1340 mórg Niemieckiej Komisji Kolonizacyjnej. Nastąpiła parcelacja Góreczek oraz napływ od 1889 roku niemieckich kolonistów i założenie „koloni”, która otrzymała starą nazwę „Góreczki Żabie”, po niemiecku „Friedrichsort” od tego czasu Góreczki miały dwóch sołtysów: dla Góreczek Wielkich i Żabich. Podział ten trwał do 1937 roku, kiedy to złączono miejscowość w Góreczki Wielkie. Z okresu kolonizacji Góreczek przez Niemców pozostał położony w pobliżu cmentarz ewangelicki.
Do 1934 roku mieszkańcy Góreczek przynależeli do parafii w Golejewku, zmiana nastąpiła na żądanie mieszkańców, za staraniem Jana Płóciennika, kiedy to: „w tamtym czasie jak Oblinę przyłączono Góreczki do parafii Pakosław.” Czytamy w kronice parafialnej Pakosławia.
W okresie międzywojennym w Góreczkach dwóch mieszkańców prowadziło zlewnie mleka wyposażone w wirówki dostarczone przez właściciela mleczarni w Pakosławiu. W dwu punktach przerabiano łącznie 800 litrów mleka, śmietanę zabierano do mleczarni, a chłopi otrzymywali mleko odtłuszczone. Nowsze kroniki Góreczek Wielkich odnotowują rzemieślników: Bolesława Frycza i Leonarda Szumnego- murarzy, Jana Waścińskiego- stolarza, Ludwika Walczaka i Józefa Nowakowskiego- kowali, Stanisława Sierpowskiego- kupca. W historię Góreczek Wielkich wpisana jest szkoła, najpierw niemiecka, później polska. Szkołę pobudował rząd pruski przed 1894 rokiem, w 1914 roku budynek szkoły został rozbudowany. Polskie dzieci uczęszczały do czasu zakończenia I Wojny Światowej do szkoły w Domaradzicach oddalonej o 3 kilometry. Kolejno nauczycielami w Góreczkach byli: Hubner/ 1894- 189/. Tietze/1895- 1900/- był wielkim pijakiem, za co zawieszono go w czynnościach nauczycielskich i wtedy zastępował go Gnoth/1897/- nauczyciel z pobliskich Konar. Tietre po wyświetleniu całej sprawy uczył dalej. Następnie w Góreczkach uczyli Steinicke /1900-1901/ był nauczycielem w Sowach, Hunde /1901-1904/- jest to zastępstwo z Rawicza, Johan Schlamp /1904- 1922/- rodem z Galicji, pod koniec I Wojny Światowej uczył też dzieci polskie z Góreczek, niektórych przedmiotów nawet w języku polskim. Po nim wieloletnią posadę objął Marceli Skórnicki /1992- 1939/- uczył dzieci polskie i niemieckie. Od 935 roku dzieci niemieckie uczęszczały do szkoły w pałacu w Pakosławiu.
Następnym nauczycielem był Adam Poślednik /1939- 1948/- zastała go II Wojna Światowa, już 18 listopada 1939 roku szkoła została zamknięta na 2 lata, a dzieci chodzą do szkoły w Domaradzicach. Poślednik wraz z innymi Polakami został wywieziony w nocy z 12- 13 grudnia 1939 roku do GG. W okresie okupacji w Góreczkach uczyli dzieci niemieckie Johann Hartwig /1941- 1942/ i Herta Weigeldt /1942- 45/.
Po zakończeniu działań wojennych wraca z wygnania do Góreczek Wielkich Adam Poślednik i 20 marca 1945 roku uruchamia polską szkołę, uczył w niej do 31.08.1948 r. Kolejnymi kierownikami byli: Ludwika Chicka /1948- 1949/- pochodziła z Rogoźna, wstąpiła do zakonu, Jan Gajowczyk /1949- 1959/- został przeniesiony do Łaszczyna. Paweł Zmuda /1959- 1974/. Likwidacja szkoły w Góreczkach Wielkich nastąpiła z chwilą uruchomienia od 1.09.1974 r. zbiorczych szkół gminnych. Budynek po szkole przebudowano na mieszkania dla nauczycieli i sklep wiejski.
W minionych dwu wiekach ciekawie kształtowała się liczba ludności w Góreczkach. W 1978 roku Góreczki Duże liczyły 146 mieszkańców, Góreczki Małe 60 mieszkańców.
W 1837 roku w Góreczkach było 18 „dymów” i 75 mieszkańców, w 1843 roku ta sama liczba „dymów” i 44 mieszkańców, około 1880 roku razem we wsi i folwarku było 35 „dymów” i 241 mieszkańców, w 1962 roku Góreczki Wielkie liczyły 52 zagrody i 296 mieszkańców, w roku 1975- 284 mieszkańców, a obecnie zamieszkuje 253 osoby w tym 132 mężczyzn i 12 kobiet, jest 50 zagród.
Stosunkowo dobre grunty stwarzają rolnikom Góreczek Wielkich warunki do wysokiej produkcji rolnej oraz modernizacji wsi. W latach 1983- 1988 pobudowano kanalizację deszczową, w roku 1985 zmodernizowano sieć energetyczną i oświetlenie uliczne, w latach 1989- 1991 pobudowano drogę asfaltową w kierunku Domaradzic i odcinek ulicy wiejskiej, w roku 1993 zakończono wodociągowanie wsi.


opr. Kazimierz Chudy


Sołtys:

Roman Kozica
Góreczki Wielkie
63-920 Pakosław

Rada sołecka:

1. Fiszer Barbara
2. Popielas Mateusz
3. Płóciennik Piotr
4. Wawrzyniak Adrianna
5. Wawrzyniak Dawid
6. Stelmach Maciej

Liczba mieszkańców:

230 osób - stan na dzień 31.12.2014
232 osoby - stan na dzień 31.12.2015
231 osób - stan na dzień 31.12.2016
233 osób - stan na dzień 31.12.2017
242 osoby - stan na dzień 31.12.2018
242 osoby - stan na dzień 31.12.2019

233 osoby - stan na dzień 31.12.2020
            234 osoby - stan na dzień 31.12.2021               238 osób - stan na dzień 31.12.2022