Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sołectwo Golejewko - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Sołectwo Golejewko


Historia miejscowości

Czestram Golejewko

O historii Golejewka, Czestramu, Chojna tak pisze w swej książce „spotkanie z nowym” Tadeusz Becela Chojniak z urodzenia i pochodzenia.
„O rodowodzie rodzinnego gniazda niewiele bym wiedział, gdyby nie hobby księdza proboszcza Zakrzewskiego. Jego archeologiczne zainteresowania sprawiły, że parafianie wiedzieli o swoich przodkach nie mniej niż o dziejach potomków Abrahama. (…)
Proboszcz przypuszczał, że słowo „Czestram” wywodzi się od słów: „cześć” i „chram” i że świadczy to o istnieniu kiedyś świątyni, w której nasi pradziadowie drewnianym bogom cześć oddawali. Nie bardzo ludzie w ten pogański rodowód wierzyli, jednakże „skarupy” wykopane na grzębach zwanych kościegarkami, były niezbitym dowodem wielowiekowego zamieszkania okolicy. (…)
W nowszych czasach za panowania pierwszych Piastów, Czestram był grodem warownym, przez bagna i rozlewiska Szpatnicy chronionym. Na nim następcy Chrobrego komesa osadzili, który nad opolem czestramskim władzę sprawował. (…)
W bulli papieża Innocentego II z roku 1136 wspomniano o grodzie Chezram, który arcybiskupowi gnieźnieńskiemu zobowiązany był wilczury dostarczyć. Jego resztki tkwią prawdopodobnie w podmokłej łące, zarosłej krzakami i czekają jeszcze łopaty archeologa. Najstarszym świadectwem przeszłości są, być może, szczątki kamiennego muru tkwiące w starym spichlerzu. (…)
W XIII wieku gród stracił znaczenie; siedziba kasztelani została przeniesiona do Dubina, który podobnie jak Czestram, należał do Awdańców- Chojeńskich. (…)
Dokumenty z XVII wieku we Wrocławiu przechowywane przekazały wieść ciekawą o zatargu granicznym z Hansem Ulrichem Schafgotschem, panem na pobliskim Żmijgrodzie. Ów Hans Gotsch napadł na Czestram pod nieobecność pana Choińskiego. Żonę jego, broniącą siedziby ciężko ranił, a gród podpalił. Przyczyną zatargu prócz nieuregulowanych spraw granicznych, była także córka Choińskich, którą chciał uwieść (…)
Władza na Czestramie już w końcu XVII wieku przeszła po kądzieli na ród Rogalińskich, którzy herbem Nawa lub Łodzią się pieczętowali. Zamek Czestramski słynął w tym czasie z hucznych chrzcin i odpustów, które nowi dziedzice urządzali dla członków Bractwa Świętego Józefa i Niepokalanie Poczętej. Stare szpargały zachowały nazwisko Chmielewskiego, wiernego sługi Rogalińskich, który pozostawił skarb w zamkowej wieży zamurowany. (…)
W ostatnich dziesiątkach lat na przełomie XIX i XX wieku, włości ogromne wraz z Czestramem w rękach rodziny Czarneckich źródłem bogactwa były. Nie brakowało tu i karczmy o dźwięcznej nazwie „Bogoryja”, tuż pod kościołem dla zbawienia chłopów zbudowanej. Figura Świętej Anieli na miejscu tym postawiona później, do dziś za zdrożność i przekleństwa ludzkie Boga przeprasza.
To, że „skarupy” istotnie znajdowano na miejscowym cmentarzysku, potwierdza Walerian Sobisiak w swojej pracy „Dzieje Ziemi Rawickiej”: „Sporą ilość zabytków archeologicznych, mianowicie różnych naczyń, narzędzi i ozdób dostarczały przypadkowe odkrycia z lat 1907- 1908, dokonane przez miejscowych chłopów: Bawolskiego, Dziadka, Pernaka, Tyczyńskiego, Wawrzyniaka, Włodarczyka i Żyto z Chojna, Golejewa i Golejewka”.
Czestram stanowił czoło całego opola i pełnił ważną rolę, jako punkt obronny, jak też gospodarczo- administracyjny dla biskupstwa i całego kraju. Później, gdy gród podupadł, zamieszkałe było prawdopodobnie tylko podgrodzie- Golejewko. Pierwsza wzmianka o osadzie Golejewko pojawia się w źródłach 1393 roku.
Jak wynika ze źródeł, ludność Golejewka zawsze miała jakieś powinności wobec swych panów. W czasach świetności Czestramu zobowiązana była do danin w naturze (miód, bydło). W XVIII wieku chłopi byli zobowiązani określoną ilość dni pracować na folwarku. Z ilustracji dóbr Golejewka przeprowadzonej w 1768 roku wynika, iż w Golejewie, Golejewku, Łąkcie i Olbinie odrabiali pańszczyznę po dwa dni bydłem z ewentualną zmianą na cztery dni pracy ręcznej.


Zebrała i opracowała Bożena Nowak


Sołtys:

Małgorzata Deka
Golejewko
63-921 Chojno

Rada sołecka:

1. Waresiak Adam
2. Małecki Tadeusz
3. Stachowski Mateusz
4. Deka Mariusz
5. Stachowski Krzysztof
6. Świerzewski Łukasz

Liczba mieszkańców:

249 osób - stan na dzień 31.12.2014
248 osób - stan na dzień 31.12.2015
253 osoby - stan na dzień 31.12.2016
257 osób - stan na dzień 31.12.2017
258 osób - stan na dzień 31.12.2018
257 osób - stan na dzień 31.12.2019

255 osób - stan na dzień 31.12.2020
            256 osób - stan na dzień 31.12.2021             255 osób - stan na dzień 31.12.2022                     251 osób - stan na dzień 31.12.2023