Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015r. poz. 1045).

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:
  • Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie to kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.
  • Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wobec powyższego gdy łączna kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych to 15 marzec 2016r. Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest jak dotychczas w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Zmiany w podatku od nieruchomości:
  • Ustawodawca doprecyzował pojęcie przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ich zły stan techniczny. Warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji tj. decyzji ostatecznej organu nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zmiany w podatku rolnym:
Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:
  • Grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
  • Rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
  • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

Zmiany w podatku leśnym:
  • Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych.
  • Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

DLA PRZYPOMNIENIA:
Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji / informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego to:

1. kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,
2. postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,
3. zmiana klasyfikacji gruntów,
4. umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu,
5. wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić gdy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
6. budowa budynków gospodarczych, garaży z płyt betonowych, rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania,
7. rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej.


J.Biechowiak