Przed przystąpieniem do realizacją porządku obrad Radni minutą ciszy uczcili pamięć byłego sołtysa wsi Golejewko śp.Tomasza Michalskiego .
Nowo wybranym sołtysem wsi Golejewko została Pani Małgorzata Deka, która otrzymała gratulacje za otrzymane zaufanie.
Radni podjęli uchwały w sprawie:
1)określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pakosław dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,
2)wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego,
3) zmieniająca Uchwałę Nr X/78/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Pakosław wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Mirosław Biechowiak