Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rozpoczął się odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców gminy. Dofinansowanie obejmuje koszty transportu i unieszkodliwienia. Ogólny koszt utylizacji w tym roku to 83.592 zł, z czego dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 70 tyś. zł. Pozostała kwota, czyli 13.592 zł zostanie pokryta z budżetu gminy. Osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia określonej ilości wyrobów azbestowych proszone są o odpowiednie przygotowanie materiału (powinien on być złożony w opakowaniu zbiorczym, np. typu big-bag lub w opakowaniach ułożonych na paletach, w miejscu umożliwiającym mechaniczny załadunek). W dniu poprzedzającym odbiór każdy właściciel zostanie poinformowany telefonicznie.

Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Pakosławiu, pok. 10, tel. 65 5478 332 wew. 43, osoba do kontaktu p. M. Andrzejewska.

 

Realizacja w/w projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego zadanie to będzie również kontynuowane w 2023 r.

 

 

sp. M. Andrzejewska