Zarządzenie nr WG.0050.92.2022

Wójta Gminy Pakosław

z dnia 18 października 2022 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu programu współpracy Gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały określającej Program współpracy Gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, którego treść stanowi zał. Nr 1 do Zarządzenia.

2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie formularza elektronicznego na stronie internetowej Gminy Pakosław, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w ust. 1 na temat proponowanych w projekcie uchwały zapisów.

§ 2. 1. Uwagi i propozycje do projektu Uchwały w formie o której mowa w § 1 ust.2 pkt 1 (formularz elektroniczny), należy składać z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres pakoslaw@pakoslaw.pl.

2. Konsultacje z wykorzystaniem formularza elektronicznego przeprowadzane będą w okresie od dnia 25.10.2022 r. do dnia 04.10.2022 r. do godz. 12:00

§ 3. 1. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji oraz ogłoszenie o wynikach konsultacji zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy www.pakoslaw.pl.

2. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu uwag projekt Programu współpracy zostanie przedłożony Radzie Gminy Pakosław.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Wojciechowi Walkowiakowi inspektorowi Referatu Spraw Społecznych Urzędu Gminy Pakosław.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

/-/Piotr SkrzypekZałączniki: