Gmina Pakosław w dniu 6 czerwca 2016 roku, w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, złożyła projekt pn. Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia. W wyniku przeprowadzonej procedury wniosek ten zakwalifikował się do dofinansowania i w dniu 10 maja 2019 roku podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Pakosław.

Gminie Pakosław udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej miejscowości Pakosław i Sowy. Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie ścieżki pieszo – rowerowej od cmentarza w Pakosławiu, wzdłuż ul. Leśnej, następnie wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do Sów, aż do przystanku autobusowego w Sowach (przy sklepie spożywczo – przemysłowym). Łączna długość ścieżki ma wynieść ok. 2,83 km. Wraz ze ścieżką powstaną elementy małej architektury oraz wybudowane będzie energooszczędne oświetlenie przy ścieżce na odcinku od cmentarza do końca miejscowości Pakosław.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy zadania w trybie przetargu nieograniczonego.

Przemysław Turbański

 

Pakosław, dnia 30 sierpnia 2019 roku