W dniu 20 maja 2019 roku Gmina Pakosław złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioskowane zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie" znalazło się na liście zadań przyjętych do dofinansowania i po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów, w dniu 7 października 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Pakosław.

Całkowita wartość zadania wynosi 65.869,97 zł, natomiast kwota uzyskanego dofinansowania to 41.913,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych operacji).

Inwestycja zostanie zrealizowana w październiku 2020 r. i polegać będzie na przebudowie 39 metrów drogi gminnej w Chojnie, której nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej.