Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Charakterystyka gminy - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Charakterystyka gminy Pakosław

Gmina Pakosław położona jest na południu Niziny Wielkopolskiej, na wysokości około 100 metrów n.p.m., w dorzeczu rzeki Orli, stanowiącego część dorzecza Baryczy. W gminie występuje sporo wydm, pokrytych w przeważającej mierze lasem z drzewostanem iglastym. Lasy zajmują 21,3% powierzchni gminy. Warunki klimatyczne są w rejonie Pakosławia łagodniejsze aniżeli we wschodniej części Wielkopolski. Wiosna zaczyna się tu wcześniej, a zima następuje później. Na podkreślenie zasługuje duża czystość powietrza atmosferycznego, nie ma tu bowiem obiektów przemysłowych zatruwających powietrze. Gmina zajmuje obszar 7.770 ha (77,70 km2). W gminie przeważają gleby słabe i piaszczyste klas IV do VI. Gminę zamieszkuje 4878 osób (na koniec 2019 r.). Bezrobocie w gminie Pakosław nie należy do wysokich, zarejestrowanych w 2018 roku zostało 71 osób. Od 1999 działalność prowadzi Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej w Pakosławiu i Golejewie.


Infrastruktura techniczna

 • zwodociągowanych jest 100% gospodarstw, 865 odbiorców (75,7 km sieci, hydrofornia w Białymkale i przepompownia w Pakosławiu), hydrofornia została zmodernizowana w 2004 r w współfinansowaniu ze środków SAPARD.
 • zakończono gazyfikację 12 miejscowości, 262 gospodarstwa podłączone jest do sieci, która ogólne rozciąga się na 62,5 km. Stacja redukcyjna znajduje się w Pakosławiu o przepustowości 1600 m3/h. Doprowadzony jest gaz ziemny GZ 50.
 • oczyszczalnia ścieków w Chojnie o przepustowości 429 m3/dobę obsługuje 3 miejscowości – Chojno, Golejewko, Golejewo, Ostrobudki, część Góreczek Wielkich (tzw.Baranowo).
 • w roku 2000 uruchomiono oczyszczalnię ścieków w Pakosławiu o przepustowości 360m3/dobę dla Pakosławia, Osieka, Pomocna, Zaorle, Białykał, Sowy. Obiekt dofinansowany z funduszu PHARE.
 • drogi gminne liczą ok.43,8 km


Gminne obiekty

 • 2 szkoły podstawowe w Pakosławiu (z filią w Sowach) i Chojnie,
 • 1 sala sportowa w Pakosławiu,
 • 4 boiska sportowe (Pomocno, Chojno, Sworowo, Pakosławiu),
 • kompleks boisk sportowych Orlik w Pakosławiu – lodowisko „Łyżwinek”,
 • kort tenisowy w Pakosławiu,
 • 4 świetlice integracyjne (Osiek, Sowy, Golejewo, Białykał),
 • 2 świetlice rekreacji siłowej w Pakosławiu i Golejewku,
 • 15 placów zabaw,
 • miasteczko Ruchu Drogowego przy SP w Chojnie,
 • ścieżka edukacyjna w Osieku,
 • przystanek na szlakach –Pomocno,
 • zalew „Pakosław” w Sowach z miejscem do kąpieli i wypoczynku rekreacyjnego,
 • 11 świetlic wiejskich,
 • 1 budynek użyteczności publicznej,
 • Strzelnica sportowa w Pakosławiu,
 • hipodrom sportowy w Pakosławiu (zawody w powożeniu).

Działalność sportowo-edukacyjna

 • Ośrodek Kultury i Rekreacji,
 • Biblioteka Gminna w Pakosławiu oraz filia w Chojnie,
 • Zespół folklorystyczny – „Chojnioki” i „Młode Chojnioki” w Chojnie,
 • Zespół śpiewaczy „Jawor” przy Klubie Seniora w Pakosławiu.
 • Grupa taneczna „Paka”,
 • Chóry kościelny „Magnifikat” z Pakosławia i „Czestram” z Golejewka,
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” w Pakosławiu,
 • Pakosławski Klub Sportowy „Parada”,
 • Ludowe Zespoły Sportowe,
 • Grupa Włóczykije z nad Orli,
 • Koła Łowieckie nr 13 „Drop”w Rawiczu z siedzibą w Osieku,
 • Koło Łowieckie nr 31 „Safari„ w Białymkale.


Osiągnięcia

 • 1994r. - III miejsce w kraju dla wsi Pakosław w konkursie „Piękna wieś”,
 • 1995r. - Gmina wyróżniona w krajowym konkursie na „ Ekologiczną Gminę”,
 • 1998r. - za działania na rzecz ochrony środowiska Gmina otrzymała nagrodę Ministra Ochrony Środowiska,
 • 1998r. - udział gminy w telewizyjnej audycji „Nasza gmina” a Wójta Kazimierza Chudego w konkursie „ Nasz człowiek na Urzędzie”,
 • 1999r. - Akt Nominacji do tytułu HIT 1999r.,
 • W rankingu gmin opublikowanym w „Wspólnocie„ 45/2000 gmina Pakosław zajęła 7 miejsce w grupie gmin o największym przyroście dochodów z roku 1998 na 1999. Środki te wykorzystano na ochronę środowiska.
 • 2001r. - nagroda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w konkursie za najlepiej rozwiniętą gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich,
 • 2002r. - 85 miejsce w Złotej Setce Samorządów ranking Rzeczpospolitej i Centrum Badań Regionalnych,
 • 2002r. - 70 miejsce w rankingu Wspólnoty za wysokie wydatki na inwestycje w infrastrukturę techniczną,
 • 2003r. - 85 miejsce w kraju w rankingu Wspólnoty (Nr 2/2003) w zakresie wykorzystania pomocy z Funduszu PHARE,
 • 2005r. - 13 miejsce w kraju w rankingu Rzeczpospolitej w zakresie Najlepsi z najlepszych Rzeczpospolita z 26 lipca 2005r..
 • 2005 r. - I miejsce markowy produkt turystyczny Rowerowy Szlak Miodowy,
 • 2005 r. - I miejsce w czwartej edycji za najlepszy obiekt turystyki aktywnej w województwie wielkopolskim – w kategorii turystyka rowerowa,
 • 2007 r. - nominacja do tytułu HIT 2007 za wykreowanie warunków sprzyjających rozwojowi inwestycji,
 • 2007 r. - wyróżnienie w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto” w województwie wielkopolskim,
 • 2009 r. - I miejsce w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie wielkopolskim,
 • 2011 r. - zrelaksowani mieszkańcy – szczęśliwa gmina teren wokół zbiornika na rzece Orli w Pakosławiu, który jest miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców,
 • 2015 r. - dyplom RiPH za najciekawsze tereny zielone – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na rzece Orli w Pakosławiu.


Stowarzyszenia działające na terenie gminy Pakosław

 • Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaźni Pakosław-Moult w Pakosławiu,
 • Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne” w Pakosławiu,
 • Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu,
 • Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu,
 • „Czestram” Stowarzyszenie na rzecz renowacji zabytków i obiektów kościelnych w Golejewku,
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Chojnianki",
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławiu, Sowach, Zaorlu, Pomocnie, Sworowie, Ostrobudkach, Góreczkach Wielkich, Golejewie, Chojnie, Osieku.


Liczba ludności gminy Pakosław

stan na 31.12.2014r. - 4800 osób
stan na 31.12.2015r. - 4818 osób
stan na 31.12.2016r. - 4798 osób
stan na 31.12.2017r. - 4842 osoby
stan na 31.12.2018r. - 4852 osoby
stan na 31.12.2019r. - 4878 osób

stan na 31.12.2020 r. - 4872 osoby                                                                  stan na 31.12.2021r. - 4876 osoby                                                                   stan na 31.12.2022r. - 4859 osób                                                                    stan na 31.12.2023r. - 4839 osób
Certyfikat CZYSTA GMINA


Certyfikat Gmina Przyjazna Innowacjom