Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zabytki - Gmina Pakosław
Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Turystyczny rozwój gminy

   Gmina Pakosław charakteryzuje się ciekawymi walorami krajobrazowymi i atrakcjami turystycznymi. Położona jest w dorzeczu Orli pośród łąk oraz wydm pokrytych lasem i drzewostanem iglastym. Na południu gmina graniczy z Doliną Baryczy i największym w Europie Zachodniej rezerwatem ornitologicznym „Stawy Milickie”, słynnym z około 240 gatunków dzikiego ptactwa, hodowli ryb w stawach o powierzchni 2720 ha i komercyjnego łowiska wędkarskiego w Rudzie Sułowskiej (12 km od Pakosławia).
   Najbardziej znaną atrakcją turystyczną jest Stadnina Koni „Golejewko”. Znajduje się tu powozownia z kolekcją uznawana za drugą po Łańcucie. W golejewskiej baszcie urządzono salę, w której podziwiać można wiele cennych nagród zdobytych przez konie ze stadniny.
W Pakosławiu w odrestaurowanym klasycystycznym pałacu wynająć można restaurację i salę konferencyjno – bankietową. Ponadto w pałacu przygotowywana jest baza hotelowa.
    W ramach agroturystyki działa Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich skorzystać można z kwater w gospodarstwach rolnych. Organizację polowań dla myśliwych zagranicznych i krajowych zapewniają Koła Łowieckie „Drop” w Osieku i „ Safari „ w Białymkale.
Te oto walory skłoniły władze gminy do opracowania programu nakierowanego na agroturystykę. Przyjęty wieloletni „program rozwoju turystycznego gminy Pakosław” nastawiony na trzy rodzaje turystyki zwanej agroturystyką: turystykę na terenach wiejskich, turystykę związaną z rolnictwem, pobyty turystyczne w gospodarstwach wiejskich oraz na następujące formy turystyki kwalifikowanej (specjalistycznej): turystykę konną, turystykę rowerową, pieszą, łowiectwo, wędkarstwo, poznawanie przyrody.
    Szczególną szansę dalszego rozwoju gminy i uzupełnienia dochodów gospodarstw rolnych upatruje się w zorganizowanej turystyce konnej i rowerowej: lokalnego „Szlaku Miodowego”, wielkopolskiego szlaku rowerowego pod nazwą „Ziemiański Szlak Rowerowy oraz Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-9 Euro – Velo. Program turystyki budowany w rolniczej gminie jest doświadczeniem nowym i ryzykownym, jest procesem długotrwałym obejmującym 10 – 15 lat. Wymaga dużego zaangażowania władz gminy, kierownictw wszystkich podmiotów gospodarczych i instytucji, placówek oświatowych, usługowych, handlowych, gastronomicznych, samorządów wiejskich, organizacji społecznych oraz mieszkańców gminy, trzeba też sobie zdać sprawę, że wymaga niemałych nakładów finansowych, ogromnej pracy, szerokiej promocji. Rolnicza gmina Pakosław chce podjąć to wyzwanie.


Golejewko – miejscowość z najstarszą metryką na ziemi rawickiej. Wymieniona jest w bulii papieża Innocentego II z 1136 roku pod nazwą Kasztelni Czestram. Pozostałością Kasztelni jest dobrze zachowane stożkowe grodzisko obwiedzione wałem i fosą. Golejewko jest znanym w całym kraju miejscem hodowli koni pełnej krwi angielskiej i kolekcji powozów. Znajduje się tu też ciekawy zespół pałacowy zbudowany w I poł. XVII wieku dla Choinskich, obejmujący park, wieżę branną, zabudowania gospodarcze, powozownię i pałac. Park wzmiankowany w 1736 roku jako włoski, uległ przekształceniu w park krajobrazowy. Ma wiele ciekawych okazów drzew. Od bramy parkowej w kierunku wsi wiedzie aleja lipowa z połowy XIX wieku z 500 – letnimi okazami drzew, będąca jednocześnie unikalną aleją zasłużonych koni. Pozostałością dawnej rezydencji Choińskich jest wieża strażnicza z I połowy XVIII wieku, zbudowana na planie kwadratu z bramą przejazdową. Na szczycie wieży Adam Choiński umieścił złoty półksiężyc zdobyty na Turkach w bitwie pod Chocimiem w 1620 roku. Nie opodal wieży stoi neorenesansowy pałac wzniesiony w latach 1848 – 1852 dla Maurycego Czarneckiego, rozbudowany pod koniec XIX wieku i po 1910 roku. W Golejewku znajduje się neobarokowy kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z bardzo ciekawą polichromią Antoniego Procajłowicza z 1910 roku i cennym wyposażeniem wnętrza m.in. z XVI – XVII wieku. Obok kościoła stoi plebania z połowy XIX wieku. Na cmentarzu znajduje się pomnik ku czci 128 ofiar I wojny światowej i powstania wielkopolskiego oraz mogiła 17 rozstrzelanych przez hitlerowców w pobliskim Podborowie w październiku 1939 roku.


Pałac w Golejewku

Pakosław – pierwsze wzmianki o Pakosławiu znajdujemy w dokumencie z roku 1310, wśród miejscowości tzw. dystruktu ponieckiego, utworzonego przez Henryka II Głogowskiego. Najdawniejszymi właścicelami Pakosławia byli członkowie możnego rodu Awdańców. Pod Pakosławiem był jeszcze w XVII wieku kopiec graniczny zwany „Hadbank”, wyraźny ślad południowej granicy dawnego latyfundium Awdańców, rozciągającego się aż poza Krzywiń. Spośród wszystkich właścicieli Pakosławia na szczególną uwagę zasłużył Ignacy Wyssogoda Zakrzewski. W 1788 roku wybrany został posłem na Sejm Czteroletni i odegrał, obok Ks. Hugona Kołłontaja, Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego istotną rolę w uchwalaniu Konstytucji 3 maja. Bronił praw ludności miejskiej i domagał się usamodzielnienia miast. W kwietniu 1792 roku wybrany został pierwszym Konstytucyjnym Prezydentem Warszawy, usunięty przez Targowicę. Urząd ten obiął ponownie w kwietniu 1794 roku w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Pałac w Pakosławiu, usytuowany w obrębie obszernego parku, jeden z najcenniejszych klasycystycznych obiektów w Wielkopolsce, zbudowany prawdopodobnie w latach 1792 – 1794 dla nowego właściciela Pakosławia Michała Krzyżanowskiego, Kasztelana Międzyrzeckiego. Pałac zbudowany przypuszczalnie wg projektu Karola Gotharda Langhausa, twórcy Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Szczególnie cenna w pałacu jest dwupiętrowa sala kolumnowa, zwana rotundową lub z kolumnami dźwigająca górą ganek z balustradą. Pomiędzy kolumnami umieszczone zostały cztery płaskorzeźby wiernie oparte na rycinach Franciszka Śmuglewicza z lat 1789 – 1791. Sceny na płaskorzeźbach są historycznymi dla terenów zachodniej Polski. Płaskorzeźby zostały odnowione w 2004r. Kościół w Pakosławiu zbudowany jest w latach 1896 – 1899 w stylu neogotyckim pod wezwaniem św. Walentego. Najcenniejsza jest w kościele zabytkowa rzeźba św. Walentego, pochodząca z poprzedniego kościoła. Obok kościoła – naprzeciw bramy głównej – pomnik ofiar I wojny światowej, powstania wielkopolskiego, II wojny światowej.

Kościół pw. św. Walentego i Macierzyństwa Bożego Maryji Dziewicy w Pakosławiu

Osiek – od początku wchodzi w skład latyfundium rodu Awdańców, gałęzi „dupińskiej. W dokumentach pisanych w 1290 roku wśród posiadłości Stefana Awdańca, Kasztelana Krobskiego, znajdował się Osiek. Być może Osiek jest osadą starszą, gdyż wymieniony w dokumentach już od 1284 roku obok najstarszego miasta ziemi rawickiej – Dubina. Pałac w Osieku, neorenesansowy z połowy XIX wieku, zbudowany na starych fundamentach dworu dla Emila i Anieli z Grudzińskich Szołdrskich.


Pałac w Osieku