Dnia 14 czerwca 2021 roku Gmina Pakosław podpisała dwie umowy z Wojewodą Wielkopolskim dotyczące dofinansowania budowy dróg gminnych w Sworowie i Golejewku, dzięki środkom Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Celem realizacji zadań jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Budowa dróg w ramach Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

Koszt realizacji obu inwestycji w Gminie wyniósł 881.380,30 zł, z czego 705.104,24 zł (80%) to środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 810649P w miejscowości Sworowo” Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 354.648,36 zł. Wkład własny budżetu Gminy wyniósł 88.662,09 zł. Budowa przedmiotowej drogi realizowana była przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi, które złożyło najkorzystniejszą ofertę przetargową. Umowa z Wykonawcą została podpisana 30 czerwca 2021 roku. Prace budowlane zostały wykonane do końca listopada 2021 roku. Natomiast dnia 02 grudnia 2021 roku przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wraz z Inspektorem Nadzoru, dokonali odbioru inwestycji.

W wyniku realizowanego zadania powstało blisko 220 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej. Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejących wcześniej elementów drogi, roboty ziemne w celu odtworzenia rowów, regulację studzienek, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, a także wykonanie podbudowy drogi i położenie nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo dokonano również umocnienia pobocza kruszywem granitowym, zamontowano oporniki betonowe oraz odtworzono i umocniono istniejące rowy odparowujące.

Na realizację drugiej inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golejewko” Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie w kwocie 350.455,88 zł, natomiast wkład własny z budżetu Gminy wyniósł 87.613,97 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez KONSORCJUM MAŻUR – TOMŻUR, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana dnia 30 czerwca 2021 roku, natomiast prace budowalne związane z inwestycją zakończyły się 30 listopada 2021 roku. Dnia 02 grudnia 2021 roku komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru, dokonała odbioru wykonanych prac budowalnych.

W wyniku budowy powstało 150 metrów drogi asfaltowej. Zadanie obejmowało m.in. rozbiórkę istniejących dotychczas elementów drogi, budowę kanalizacji deszczowej, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża. Wykonano podbudowę drogi oraz nawierzchnię asfaltową. Zadanie obejmowało także budowę chodnika i zjazdów na posesje z kostki brukowej i zamontowanie krawężników i oporników betonowych. Dodatkowo w ramach zadania wykonano oznakowanie pionowe oraz aktywne przejście dla pieszych wraz z doświetleniem, które zapewnić mają większe bezpieczeństwo osobom korzystającym z drogi.

 

Kacper Krzyżosiak

 

 Galeria zdjęć: