Dnia 27 listopada 2020 roku Gmina Pakosław złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie w roku 2021 dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W rezultacie, dnia 02 czerwca 2021 r. Gmina Pakosław podpisała z Województwem Wielkopolskim umowę o dofinansowaniu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, o szerokości 4 m w miejscowości Niedźwiadki oraz w Pakosławiu (szerokość 5 m, część ul. Olbina) w kwocie 246.250,00 zł.

W sierpniu bieżącego roku wszczęto dwa postępowania przetargowe, oddzielnie dla każdej z dróg objętych dofinansowaniem, w wyniku których wyłoniono Wykonawców przedmiotowych zadań.

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Olbina w Pakosławiu” było realizowane przez Zakład Murarsko-Betoniarski Krzysztof Szymkowiak z Osieka, który złożył najkorzystniejszą ofertę przetargową na kwotę 339.600,00 zł brutto. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana dnia 21 września 2021 r, a zakończenie budowy przewidziano na dzień 21 października br. W ramach inwestycji została przebudowana części ulicy Olbina z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 323,75 m oraz na nawierzchnię z tłucznia granitowego o długości 218,78 m. Zostało także wykonane odwodnienie przebudowanej jezdni.

Z kolei dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m w miejscowości Niedźwiadki” najkorzystniejszą ofertę w wysokości 115.481,33 zł brutto złożyła firma PIO-BRUK Piotr Zmuda z Zawad. Dnia 20 września 2021 r. Gmina podpisała z Wykonawcą umowę na wykonanie prac, z terminem ich wykonania do dnia 25 października br. Zadanie obejmowało budowę drogi gminnej z nawierzchni z kostki betonowej o długości 160 m oraz umocnienie pobocza kruszywem granitowym.

Całkowity koszt budowy obu dróg wyniósł 455.081,33 zł, z tym z dofinansowania 246.250,00 zł oraz z budżetu Gminy Pakosław 208.831,33 zł.

W dniach 29 października oraz 04 listopada br. Inwestor wraz z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru, dokonają końcowych odbiorów wykonanych zadań.

 

Krzysztofa WawrzyniakGaleria zdjęć: