Wójt Gminy Pakosław na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) informuje o trwających pracach przy opracowywaniu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2015-2020”.

Wszystkich zainteresowanych zachęca się do zapoznania z projektem uchwały w sprawie przyjęcia w/w Planu i samym Planem.

Oczekujemy na uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

Uwagi proszę zgłaszać na adres pakosław@pakoslaw.pl lub też osobiście w siedzibie Urzędu Gminy ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław pokój nr 9, w godzinach od 8,00 do godz.15,00. w terminie do dnia 24 lutego 2016 roku.

Załączniki:
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Pakosław.
  2. Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2015-2020”.
  3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu.
  4. Decyzje wyrażająca pozytywną opinie.

Pliki do pobrania:
formularz_do_zglaszania_uwag_pgn.pdf
pgn_pakoslaw_ver_17_02_2016.pdf
projekt_uchway_pgn.pdf
uzgodnienia_o_odstapieniu.pdf
pakoslaw_-_bd_-_ver_01.pdf