Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działające lub zamierzające działać na terenie Gminy Pakosław lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).

2. Konkurs dotyczy zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w dziedzinach:

I Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

1) organizację znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym

również dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku

emerytalnym, prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji

ruchowej oraz promowanie zdrowego trybu życia w każdym wieku;

2) realizację zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, w tym także organizacja

obozów szkoleniowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów

sportu oraz sędziów młodzieżowych, organizowanie zawodów, imprez

rekreacyjnych i turystycznych;

3) wspieranie działań klubów i stowarzyszeń sportowych zmierzających do rozwoju

sportu na terenie Gminy Pakosław

Celem zadania jest wsparcie prowadzonego w klubach sportowych szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzony przez Ministerstwo właściwe ds. sportu oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Pakosław.

Spodziewanym rezultatem zadania jest zorganizowanie co najmniej 100 jednostek treningowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub

prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub

podmioty działające z jego upoważnienia.

1. Wkład własny w realizację zadania minimum 5%.

2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

3. Forma realizacji zadania: wsparcie

4. Środki przekazane na realizację tych zadań w 2021 roku wyniosły 47.000,00 PLN

5. Środki przeznaczone na realizacje tych zadań w 2022 roku wyniosą 49.000,00 PLN.

 

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) wspieranie działań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;

2) wspieranie działań związanych z zapobieganiem izolacji społecznej osób

niepełnosprawnych;

3) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych

dla osób niepełnosprawnych;

4) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia

społecznego i zawodowego;

5) kształcenie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i

rozumienia problemów osób niepełnosprawnych.

Spodziewanym rezultatem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego osób z niepełnosprawnościami, przygotowanie imprezy turystycznej, sportowej lub integracyjnej albo imprezy łączącej wszystkie lub kilka z wymienionych rodzajów, ze szczególnym uwzględnieniem i udziałem osób z niepełnosprawnościami.

1. Wkład własny w realizację zadania minimum 5%.

2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

3. Forma realizacji zadania: wsparcie.

4. Środki przekazane na realizację tych zadań w 2021 roku wyniosły 3.800,00 PLN

5. Środki przeznaczone na realizacje tych zadań w 2022 roku wyniosą 3.800,00 PLN.

III. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

1) wspieranie organizacji na terenie Gminy rajdów pieszych, rowerowych i konnych,

sportów wodnych oraz innych form aktywności;

2) promocja i wspieranie aktywnego wypoczynku oraz bazy turystycznej na terenie

gminy;

3) organizacja imprez promujących walory kulturowe i turystyczne gminy,

4) wsparcie turystycznego wykorzystania „Zalewu Pakosław”;

5) wspieranie promocji turystycznej gminy poprzez udział w wystawach i targach,

Spodziewanym rezultatem zadania jest zorganizowanie co najmniej 1 imprezy, zawodów prezentującej tradycje i zwyczaje regionu.

Osoby bezpośrednio realizujące zadanie musza posiadać odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie. Jeżeli Oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego.

1. Wkład własny w realizację zadania minimum 5%.

2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

3. Forma realizacji zadania: wsparcie

4. Środki przekazane na realizację tych zadań w 2021 roku wyniosły 17.890,00 PLN

5. Środki przeznaczone na realizacje tych zadań w 2022 roku wyniosą 15.800,00PLN.

 1. Działalności na rzecz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywanie tradycji narodowych:
 1. upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej;
 2. nauka strzelania;
 3. organizacja i przeprowadzenie zawodów strzeleckich;

popularyzowanie i kultywowanie tradycji narodowej.

Celem zadania jest kształtowanie w społeczeństwie obywatelskiej postawy wobec spraw obronności, umiejętności posługiwania się bronią, kształtowanie ducha sportowej rywalizacji, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział w zawodach i treningach.

Spodziewanym rezultatem zadania jest zorganizowanie treningów strzeleckich oraz co najmniej 2 zawodów strzeleckich.

1. Wkład realizacji zadań minimum 5%.

2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

3. Forma realizacji zadania: wsparcie

4. Środki przekazane na realizację tych zadań w 2021 roku wyniosły 2.100,00 PLN

5. Środki przeznaczone na realizacje tych zadań w 2022 roku wyniosą 2.100,00 PLN

V. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych

dla osób w wieku emerytalnym;

2) promowanie aktywności osób w wieku emerytalnym w różnych dziedzinach życia

społecznego i zawodowego

Celem zadania jest przeciwdziałanie izolacji i samotności seniorów

Spodziewanym rezultatem zadania jest zorganizowanie 1 imprezy turystycznej, integracyjnej z udziałem emerytów i rencistów.

1. Wkład własny w realizację zadania minimum 5%.

2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

3. Forma realizacji zadania: wsparcie

4. Środki przekazane na realizację tych zadań w 2021 roku wyniosły 1.300,00 PLN

5. Środki przeznaczone na realizacje tych zadań w 2022 roku wyniosą 1.300,00PLN.

VI. Działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego:

1) gromadzenie materiałów i informacji regionalnych (o regionie);

2) opracowywanie, wydawanie i promocja publikacji o regionie, w szczególności o

pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska;

3) organizowanie wystaw, warsztatów, prelekcji promujących modelarstwo jako

hobby, rozrywkę, zabawę, sport a nawet sztukę.

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o przeszłości i dziedzictwie kulturowym regionu poprzez działania kulturalne i artystyczne realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska

Spodziewanym rezultatem zadania jest Spodziewanym rezultatem zadania jest zorganizowanie 1 imprezy rekreacyjnej, turystycznej, konkursu

1. Wkład własny w realizację zadania minimum 5%.

2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

3. Forma realizacji zadania: wsparcie

4. Środki przekazane na realizację tych zadań w 2021 roku wyniosły 0.000,00 PLN

5. Środki przeznaczone na realizacje tych zadań w 2022 roku wyniosą 3.000,00 PLN.

VII. Działalność na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

1) pobudzanie świadomości ekologicznej oraz z zakresu ochrony środowiska;

2) organizowanie prelekcji, wystaw, ekspozycji i koncertów;

3) wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem zadania jest zachowanie równowagi w ekosystemie poprzez wspieranie działalności różnych grup, stowarzyszeń.

Spodziewanymi rezultatami zadania mogą być: opracowanie i wydanie publikacji, strony internetowej, inne niż wymienione wyżej działania mające na celu promocję i wzrost zainteresowania ekologią oraz dziedzictwem przyrodniczym.

Oferent może w jednej ofercie zawrzeć realizacje wszystkich zadań pod warunkiem, że w ofercie w czytelny sposób określi działania, rezultaty i koszty dla poszczególnych zadań.

1. Wkład własny w realizację zadania minimum 5%.

2. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

3. Forma realizacji zadania: wsparcie

4. Środki przekazane na realizację tych zadań w 2021 roku wyniosły 0.000,00 PLN

5. Środki przeznaczone na realizacje tych zadań w 2022 roku wyniosą 2.000,00 PLN.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2022 r. do godz. 14:00 oferty, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy). Formularze ofert można odebrać w Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2 pok. Nr 11 lub pobrać ze strony internetowej: www.pakoslaw.pl. lub www.bip.pakoslaw.pl .
 2. Jeżeli dane zadanie składa się z kilku działań to wydatki w poszczególnych pozycjach kosztorysu muszą być przypisane do danego działania, tak aby na podstawie kosztorysu można było ustalić koszt danego działania.
 3. Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania.
 4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (np. aktualny odpis z KRS),

2) aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu,

3) dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu).

6. Dotowane z budżetu gminy mogą być zadania realizowane na terenie Gminy Pakosław i/lub na rzecz jej mieszkańców.

7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem:

 1. formalnym, tj. kompletności dokumentów wymaganych w procedurze konkursowej (oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana);
 2. możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ocena w skali 0-3, waga: 1);
 3. finansowym, tj. ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena w skali 0-3, waga: 3);
 4. jakości, tj. ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne (ocena w skali 0-3, waga: 3);
 5. wkładu własnego, tj. w przypadku wspierania wykonywania zadania publicznego uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-3, waga:3);
 6. organizacyjny, tj. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (ocena w skali 0-3, waga: 3);
 7. doświadczenie, tj. uwzględnianiu analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena w skali 0-3, waga: 1).

10. Minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

11. Dotacja może być przyznana jednemu lub podzielona na większą liczbę podmiotów.

12. Podmiot dotujący nie jest związany wnioskowaną przez oferenta wysokością dotacji i może przyznać inną kwotę dotacji.

13. Możliwe jest przesunięcie środków przeznaczonych na realizację danego zadania na inne zadanie objęte ogłoszeniem o konkursie.

14. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Programie współpracy Gminy Pakosław na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

16. Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.

17. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

18. Dopuszcza się dowolne dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy składając stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem, który powinien wpłynąć do Urzędu Gminy w Pakosławiu w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Wójta Gminy Pakosław.

19. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego przy ul. Kolejowej 2 w Pakosławiu.

20. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pakosław w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.

21. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.

22. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Pakosław oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

23. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

24. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykonanego zadania publicznego zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

25. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela pracownik d/s Kultury, Oświaty, Zdrowia i Turystyki w Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2, pok. Nr 11 tel. +48 65 547 83 32. W Urzędzie można zapoznać się również z wzorem umowy oraz wzorami sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Wzory te są dostępne także na stronie internetowej: www.bip.pakoslaw.pl

 

Pakosław, dnia 2022-02-01

WÓJT

/-/Piotr Skrzypek

 Załączniki: