Wprowadzona przez obecny Rząd reforma oświaty, wymuszona przez rodziców w zebranych w całym kraju podpisach, spowodowała zamieszanie w placówkach oświatowych, zamieszanie wśród samorządowców, zamieszanie wśród specjalistów od oświaty i wśród rodziców małych dzieci. Szczególnie rodziców – gdyż w poprzednim okresie zachęcani byli do posłania 6- latków do szkół, teraz ci sami specjaliści odradzają wcześniejsze rozpoczynanie nauki na poziomie podstawowym.

       Jednocześnie nic nie zmieniło się w systemie finansowania oświaty – subwencja oświatowa liczona jest średnio na utrzymanie 25-osobowej klasy – przy mniejszej liczbie uczniów różnicę dopłaca budżet gminy, podobnie dotacja przedszkolna wg wyliczeń MEN wynosić będzie w nowym roku szkolnym 2016/2017 kwotę 1 370 zł rocznie, gdy koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi około 5 000 – 7 000 zł. Różnicę również dopłaca budżet gminy. W tym roku budżet naszej gminy do opieki przedszkolnej, oświaty podstawowej i gimnazjalnej dołoży łącznie około 1 500 000 zł.

       Ponadto wiemy już, że w nowym roku szkolnym zabraknie miejsc w przedszkolach dla 3-latków. Zdezorientowani są więc samorządowcy, zdezorientowani są rodzice. A dopiero w czerwcu dowiemy się, co stanie się z gimnazjami! 

      Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska pismem z 19 lutego 2016 roku zwróciła się do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wskazując (przypominając), że „wybór miejsca realizacji dalszej edukacji pozostaje w kompetencji rodziców.” Natomiast samorządowcom, dyrektorom placówek oświatowych i nauczycielom nie wolno wpływać na decyzje rodziców. „Dziecko nie może być traktowane przedmiotowo” – pisze Pani Minister.

       Pani Minister wyraźnie nakazuje: „Wybór miejsca realizacji dalszej edukacji pozostaje w kompetencjach rodziców”.

       Czekamy więc do 31 marca 2016r. na pisemne deklaracje rodziców, deklaracje będą podstawą zorganizowania opieki przedszkolnej i edukacji podstawowej przez organ prowadzący oświatę gminną w nowym roku szkolnym 2016/2017.
 

Luty ,2016-02-29                                                 Wójt – Kazimierz Chudy