OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY „ZWIERZAKI - SŁODZIAKI” 2022

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

UBIEGAMY SIĘ O PATRONAT HONOROWY:

Marszałka Województwa Śląskiego

Prezydenta Miasta Chorzów

Śląskiego Kuratora Oświaty

PATRONAT MEDIALNY

portal„chorzowianin.pl”

I. CELE KONKURSU:

1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży

2. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i jej obserwacją.

3. Rozbudzanie zainteresowania fotografią.

4. Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki.

5. Pobudzanie wyobraźni plastycznej.

6. Promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Tematem prac plastycznych i fotograficznych muszą być zwierzęta przedstawione w różnych

sytuacjach i miejscach. Obiektami mogą być zwierzęta w środowisku naturalnym, a także zwierzęta hodowlane i domowe.

2. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń indywidualnych bez patronatu placówek).

3. Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe:

A. Konkurs plastyczny

dzieci w wieku przedszkolnym

klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

klasy 7 - 8 szkoły podstawowej

B. Konkurs fotograficzny

klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

klasy 7 - 8 szkoły podstawowej

4. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną lub jedną pracę fotograficzną:

Nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej (1 praca = 1 osoba).

Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela to maksymalnie 5 sztuk.

5. Konkurs odbywa się drogą internetową, uczestnicy przesyłają prace konkursowe na adres zwierzakislodziaki2022mdkchorzow.com zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • praca plastyczna uczestnik przesyła zdjęcie swojej pracy wykonanej w formacie A4 lub A3 dowolną techniką płaską (parametry zdjęcia: format JPG, rozdzielczość do 300dpi)
  • praca fotograficzna uczestnik przesyła jedną fotografię (parametry: format JPG, wielkość pliku do 1,5 MB, rozdzielczość do 300dpi) technika wykonania pracy jest dowolna.

Jako tytuł wiadomości należy wpisać nazwę konkursu ZWIERZAKI - SŁODZIAKI

UWAGA każdy plik jpg musi mieć pełną nazwę: imię i nazwisko autora + klasa (nie przyjmujemy plików, których nazwa jest numerem wygenerowanym przez program/aplikację). W przypadku prac zgłaszanych przez nauczycieli/instruktorów każdego podopiecznego należy zgłosić w osobnej wiadomości e-mail =>> 1 zgłoszenie = 1 e-mail (nie otwieramy folderów skompresowanych - ZIP)

6. Do wiadomości email należy załączyć skan lub zdjęcie czytelnie i kompletnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) wypełnionego oraz odręcznie podpisanego załącznika nr 1 i 2 do regulaminu (karta zgłoszenia i zgoda na udział w konkursie)

7. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymagań, będą odrzucone.

8. Fotografie, na których będą się znajdować znaki (np. daty) będą dyskwalifikowane. Jeśli uczestnik prześle więcej niż jedno zdjęcie - żadne nie zostanie zakwalifikowane do konkursu (organizator nie będzie decydował za uczestnika, która praca powinna podlegać ocenie jury).

9. Koszty przygotowania prac ponosi uczestnik konkursu.

 

III. TERMINY:

1. Prace należy przesyłać do 29 kwietnia 2022 r. na adres mailowy: zwierzakislodziaki2022@mdkchorzow.com, temat wiadomości: ZWIERZAKI-SŁODZIAKI

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mdkchorzow.pl oraz na fb placówki w terminie do 10 czerwca 2022r. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie, jednak organizacja takiego wydarzenia uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w mieście i kraju, wówczas organizatorzy skontaktują się z laureatami celem ustalenia sposobu przekazania nagród/dyplomów. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora. Ze względu na obostrzenia dotyczące Covid19 możliwa jest również zmiana daty rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora może zostać odwołany lub odbyć się w zmienionej formie. Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową www.mdkchorzow.pl

3. O werdykcie jury oraz o godzinie podsumowania organizatorzy poinformują laureatów pisemnie

(e-mail, sms) lub telefonicznie.

IV. NAGRODY:

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale

nagród. Decyzje jury są ostateczne.

2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

przedszkole(PRACE PLASTYCZNE)

klasy 1 - 3 szkoły podstawowej (PRACE PLASTYCZNE)

klasy 4 - 6 szkoły podstawowej (PRACE PLASTYCZNE i PRACE FOTOGRAFICZNE)

klasy 7 i 8 szkoły podstawowej (PRACE PLASTYCZNE i PRACE FOTOGRAFICZNE)

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej.

Prace plastyczne i fotograficzne oceniane są odrębnie.

4. Koszty dojazdu na uroczyste podsumowanie ponosi uczestnik (jeżeli możliwe będzie zorganizowanie takiej uroczystości)

V. USTALENIA KOŃCOWE:

  1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
  2. Koordynatorki konkursu: Justyna Szturma - j.szturma@mdkchorzow.pl; Małgorzata Grabiańska - Kosior

m.grabianska_kosior@mdkchorzow.pl

  1. Dodatkowe informacje - sekretariat@mdkchorzow.pl , tel. (32) 24-13-180

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY „ZWIERZAKI - SŁODZIAKI”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

administratorem zbieranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;

z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl;

celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;

dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;

zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;

przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;

w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.Załączniki: