REGULAMIN

XXX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

IM. MARKA HŁASKI

 

ORGANIZATORZY:

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

 

UBIEGAMY SIĘ O PATRONAT HONOROWY:

 • Marszałka Województwa Śląskiego
 • Prezydenta Miasta Chorzów

 

PATRONAT MEDIALNY:

 • portal „chorzowianin.pl”

 

UBIEGAMY SIĘ O PATRONAT PROMOCYJNY:

 • Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
 • Kwartalnika Kulturalnego - „Opcje”
 • Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego - „Śląsk”
 • Wydawnictwo „ISKRY”
 • Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej

 

I . WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Na adres e-mail hlasko2022konkurs@mdkchorzow.com należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie PDF
 • trzy utwory poetyckie i /lub
 • jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu.

UWAGA każdy plik PDF musi mieć pełną nazwę: godło autora i tytuł pracy (nie przyjmujemy plików, których nazwa jest numerem wygenerowanym przez program/aplikację). W przypadku prac zgłaszanych przez nauczycieli/instruktorów każdego podopiecznego należy zgłosić w osobnej wiadomości e-mail =>> 1 zgłoszenie = 1 e-mail (nie otwieramy folderów skompresowanych - zip)

 1. Tematyka prac jest dowolna.
 2. Prace muszą być pracami własnymi.
 3. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku.
 4. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
 • odstępy między wierszami - interlinia 1,5
 • margines dolny, górny oraz boczny 2,5 cm (normalny)
 1. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny). Godło stanowi TEMAT wiadomości e-mail, do której dołączone są prace konkursowe (w formie załącznika a nie w treści wiadomości) Godło znajduje się w prawym górnym rogu na pierwszej stronie każdej pracy konkursowej.
 2. Do wiadomości email należy załączyć skan lub zdjęcie czytelnie i kompletnie wypełnionego oraz odręcznie podpisanego załącznika do regulaminu.

W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora (nie pseudonim artystyczny).

 1. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.
 2. Koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu (jeśli możliwe będzie zorganizowanie takiej uroczystości).

II. TERMINY:

 1. Prace należy przesyłać do 11 kwietnia 2022 r., na adres email: hlasko2022konkurs@mdkchorzow.com; temat wiadomości: godło uczestnika.
 2. Podsumowanie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mdkchorzow.pl oraz na fb placówki.

 

III. NAGRODY:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród. Jury nie będzie miało dostępu do adresu e-mail uczestnika, otrzyma jedynie pracę opatrzoną godłem.
 2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
 3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca
  w dziedzinie poezji oraz ewentualne wyróżnienia w obu kategoriach.

Przewidywane kwoty nagród pieniężnych to 600 PLN (I miejsce), 500 PLN (II miejsce), 400 PLN (III miejsce).

Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji będzie miał możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas kolejnej edycji „Portu Poetyckiego” organizowanego w Chorzowie.

IV. USTALENIA KOŃCOWE:

 1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 2. Koordynatorki konkursu: Justyna Szturma (j.szturma@mdkchorzow.pl) ; Małgorzata Grabiańska - Kosior (m.grabianska_kosior@mdkchorzow.pl)

Klauzula informacyjna dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl;
 • celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację wyników konkursu oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie;
 • zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
 • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

 Załączniki: