W 2016 roku Powiat Rawicki, Gmina Rawicz i Gmina Pakosław postanowiły wspólnie zrealizować projekt pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. W dniu 12 marca 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0012/16-00. W umowie określono całkowitą wartość projektu na 25.254.017,80 zł, koszty kwalifikowane na 20.613.384,22 zł, a dofinansowanie 17.521.376,58 zł.

Na podstawie złożonego wniosku partnerzy zamierzają wykonać dokumentację projektową obejmującą ciąg pieszo – rowerowy o długości ok 18,15 km, wybudować zintegrowany węzeł przesiadkowy (Park & Ride) na 40 pojazdów oraz 4 węzły przesiadkowe po 10 rowerów (Bike & Ride), wyposażyć węzły przesiadkowe w rowery, infokioski oraz wiaty, a także wybudować 4 nowe punkty oświetlenia drogowego.

Beneficjentem projektu jest Powiat Rawicki, na którego stronie można na bieżąco śledzić postępy prowadzonych prac. Na stronie tej znajduje się również komplet informacji dotyczących planowanych produktów projektu oraz wskaźników rezultatu. Adres strony, na której znajdują się informacje:

http://powiatrawicki.pl/www/projekty/projekty-unijne/projekt-unijny-drogowy-sciezka-rowerowa-rawicz-osiek/

Projekt jest odpowiedzią na problemy w komunikacji na terenie Powiatu Rawickiego: brak węzłów przesiadkowych i niskie wykorzystanie transportu publicznego, niski poziom integracji systemu transportu publicznego, niski stopień intermodalności, mała długość ścieżek rowerowych, wysoki poziom emisji transportu indywidualnego, wysokie koszty środowiskowe, w końcu niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego, w tym Gminy Rawicz i Gminy Pakosław oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

 

Przemysław Turbański

Fot. Powiat RawickiGaleria zdjęć: