Dnia 30 marca 2022 roku Gmina Pakosław złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, Filia Sowy” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioskowana inwestycja zakłada termomodernizację tak zwanego dużego budynku Szkoły Podstawowej, czyli budynku pod adresem Sowy 75, w którym mieszczą się klasy Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, Filii Sowy oraz sale lekcyjne Przedszkola w Pakosławiu, Oddziału Przedszkolnego w Sowach, wraz z termomodernizacją sąsiedniego budynku pod adresem Sowy 76, tzw. małego budynku, gdzie w latach ubiegłych funkcjonowała biblioteka szkolna, a obecnie dzieci korzystają ze stołówki i niewielkiej salki gimnastycznej.

W ramach planowanych prac przewidziano między innymi kompleksową modernizację systemu grzewczego, ocieplenie stropodachów, wymianę drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę opraw oświetleniowych (w obu budynkach łącznie 51 szt. opraw), zakup i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 27 kWp (duży budynek), montaż instalacji gniazd wtykowych, a także montaż instalacji uziemiającej, wyrównawczej, odgromowej oraz wykonanie prac remontowych towarzyszących.

Łączna wartość projektu szacowana jest na 1.768.382,51 zł, w tym koszty kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 1.686.039,69 zł. Gmina stara się o przyznanie dofinansowania w wysokości blisko 85% kosztów kwalifikowanych zadania, co wynosi 1.433.133,73 zł. Pozostałe koszty stanowić będą wkład własny Gminy Pakosław.

Realizacja zadania planowana jest od kwietnia do sierpnia 2023 roku.