Gmina Pakosław otrzymała wsparcie finansowe na cyfryzację Urzędu

Otrzymane dofinansowanie odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Program ma na celu wsparcie w rozwoju cyfrowym instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i pokrywa 100% kosztów realizacji zadania.

Ubiegając się o grant, Gmina Pakosław uzyskała maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej gminy było obliczane w oparciu o dwa kryteria: liczbę mieszkańców i wartość wskaźnika G, zależnego od wysokości dochodów podatkowych danej gminy.

Dofinansowanie projektu z UE: 147.060,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakup oprogramowania do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami i potrzebnego do jego obsługi sprzętu.
 

SFINANSOWANO W RAMACH REAKCJI NA PANDEMIĘ COVID - 19