KOMUNIKAT Nr 1/10/2022
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

 

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych
z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać –
w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (
Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

 

Również przestrzega się użytkowników obiektów budowlanych przed nieodpowiednim postępowaniem jakim jest zasłanianie kratek wentylacyjnych, co może być przyczyną wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia (zatrucie, zaczadzenie). W przypadku braku występowania wentylacji grawitacyjnej tut. organ zwraca uwagę o wykonywaniu bardzo prostej czynności jakim jest:

- rozszczelnienia okien,

- wietrzenie pomieszczeń,

celem zapewnienia prawidłowej cyrkulacji pomieszczenia.

 

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

 

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach
i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Rawiczu

Paweł Moryson