PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU
GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH
W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

 

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Pakosław do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 1. Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Pakosław sprzętu komputerowego
  uprawnionym wnioskodawcom.
 2. Sprzęt komputerowy przeznaczony jest na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.
 3. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Pakosław wniosku.
 4. Przekazanie sprzętu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny.
 5. Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
 6. Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, we wskazanych w Umowie darowizny terminach, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy darowizny.
 8. Gmina Pakosław może zobowiązać Wnioskodawcę do przedłożenia oświadczenia wraz z dokumentacją fotograficzną posiadanego sprzętu, w tym zdjęcia laptopa z widocznym numerem seryjnym.
 9. Przez cały okres monitorowania przekazany sprzęt musi być oznaczony symbolami Projektu, którymi był oznaczony przez Gminę Pakosław w dniu jego wydania i podpisywania Umowy darowizny.
 10. Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Gminę Pakosław o okolicznościach mających wpływ na niezachowanie efektów projektu w wymaganym okresie, tj. przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu,
  np. o zniszczeniu sprzętu, o zmianie miejsca zamieszkania.
 11. Gmina Pakosław ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Pakosław.
 12. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu całości lub części wartości otrzymanego sprzętu komputerowego w przypadku niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu, m.in. poprzez brak złożenia oświadczenia w określonym terminie, nieprzedłożenie dokumentacji fotograficznej lub nieudostępnienie sprzętu do kontroli.