W marcu 2020r. Gmina Pakosław złożyła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Zachowanie unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego oraz wykonanie nasadzeń”. Dofinansowanie miało zostać udzielone w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek zawierał zadania związane z:

  1. odtworzeniem i odnowieniem stawu na terenie parku w Pakosławiu;
  2. odmuleniem rowu melioracyjnego na terenie parku w Pakosławiu;
  3. wykonaniem nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w Chojnie.

Po przeprowadzonej ocenie wniosków w dniu 26.02.2021 podpisano umowę o przyznanie pomocy pomiędzy Gminą Pakosław a Województwem Wielkopolskim. Wartość złożonego projektu wynosi 108.239,55 zł z tego dofinansowanie 68.872,00zł. Pozostała część pokryta została z Budżetu Gminy.

Wykonawcą robót w zakresie odtwarzania i odnowienia stawu dolnego w parku w Pakosławiu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Maria Gawrońska z Jaraczewa. Wartość wykonanych prac wynosiła 138.669,46zł. Zakres zadań obejmował roboty ziemne na stawie: wykoszenie z dna stawu porostów i trzciny, wykonanie opasek, obsianie skarp. To samo przedsiębiorstwo było odpowiedzialne za odmulenie rowu melioracyjnego w parku w Pakosławiu. Wartość wykonanych prac wynosiła 2.072,85zł. Prace polegały na odmuleniu cieku oraz na wyrównaniu skarp. Zadania zostały zakończone z końcem sierpnia bieżącego roku.

Jako ostatnie w ramach projektu zostały wykonane nasadzenia przydrożne i śródpolne w Chojnie. Ich koszt wyniósł łącznie 15.744,00zł i zostały wykonane przez firmę Rekultywacja Terenów Zieleni „EKO-GREEN-GLOB” Henryk Kędzia. Prace obejmowały wykonanie nasadzeń na dwóch drogach polnych. Zasadzonych zostały 22 sztuki lipy oraz 22 sztuki klonu. Prace zostały zakończone z dniem 28 października 2022 roku.

Projekt „Zachowanie unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego oraz wykonanie nasadzeń” był współfinansowany z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 

Martyna Pokładek

 

 Galeria zdjęć: