Gmina Pakosław dnia 28 lipca 2021 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chojnie” do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek zawierał zadania związane z: ocieplenie ścian styropianem, ocieplenie stropodachów, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, kompleksową wymianę systemu grzewczego i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość zadania określono na 4.900.000,00 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy wynieść miała 4.532.500,00 zł tj. 92,5% wartości inwestycji.

Po przeprowadzonej ocenie wniosków w dniu 17 listopada 2021 roku Gmina Pakosław otrzymała promesę o przyznanie pomocy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wnioskowaną kwotę. Zgodnie z tym, wkład finansowy Gminy Pakosław wynieść miał 367.500,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania, którym została Firma „RAWBUD”-Rawicz Sp. z o.o. Firma zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 4.790.780,60 zł. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego zaktualizował wartość dofinansowania w promesie do kwoty 4.431.472,05 zł, stanowiącej 92,5% wartości zadania. Zgodnie z tym wkład własny Gminy Pakosław wyniesie 359.308,55 zł.

Dnia 07 lipca 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą. Prace rozpoczęto z dniem 11 lipca 2022 roku. Planowany termin zakończenia zadania upływa 07 lipca 2023 roku.

 

Martyna Pokładek