W dniu 28 lipca 2021 r. Gmina Pakosław złożyła do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie”.  Wniosek zawierał zadania związane z:

  1. budową 6694 m sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej,
  2. 67 sztuk przyłączy,
  3. 10 przepompowni ścieków w Sworowie,
  4. rozbudowa kanalizacji długości 547m wraz z 1przepompownią oraz 489m wodociągu do istniejącej strefy przemysłowej w Chojne.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość zadania określono na 7.500.000,00 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy wynieść miała 7.125.000,00 zł tj. 95% wartości inwestycji.

Po przeprowadzonej ocenie wniosków w dniu 01 marca 2022 roku Gmina Pakosław otrzymała promesę o przyznanie pomocy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wnioskowaną kwotę. Zgodnie z tym, wkład finansowy Gminy Pakosław wynieść miał 375.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan z Krotoszyna. Firma zaoferowała wykonanie kanalizacji za kwotę 7.132.352,44 zł. Na tej podstawie Bank Gospodarstwa Krajowego zaktualizował wartość dofinansowania w promesie do kwoty 6.056.834,34 zł, stanowiącej 95% wartości zadania. Zgodnie z tym wkład własny Gminy Pakosław wyniesie 318.780,75 zł.

Dnia 08.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą, niezwłocznie po tym firma przystąpiła do realizacji inwestycji. Zakończenie prac nastąpiło 27.10.2022 roku.

 

 

Martyna Pokładek