W październiku i listopadzie br. rodzice/opiekunowie prawni dzieci bądź wnuków byłych pracowników PGR z terenu gminy Pakosław odebrali laptopy, o które wcześniej wnioskowali. W ramach naboru do udziału w projekcie zakwalifikowano 124 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych lub ponadpodstawowych.

124 laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym naukę zdalną wszystkich uczniów kosztowały 274.078,44 złotych. Sprzęt w całości został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W najbliższym czasie Gmina Pakosław przystąpi do rozliczenia realizowanego projektu.

Informujemy, iż efekty Projektu Grantowego muszą być utrzymywane przez Gminę Pakosław w okresie minimum dwóch lat od daty zaakceptowania przez Grantodawcę rozliczenia końcowego.