Ogłoszenie o naborze kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert
ogłaszanych przez Gminę Pakosław na 2023 r.

 

Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” i w związku z rozdziałem 8 Programu Współpracy Gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zwanego dalej „programem”, Gmina Pakosław ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Pakosław na 2023 r.

 

I. Informacje ogólne:

 

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy Gmina Pakosław zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazywania osób, zwanych dalej „kandydatami”, które będą brały udział w komisjach konkursowych otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy w 2023 r.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2023 r.
 3. Bazę kandydatów prowadzi osoba ds. kultury, oświaty, sportu i turystyki.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Wskazane jest, aby zgłoszenia zawierały wstępną propozycję konkursów,w których zgłoszeni kandydaci będą oceniać oferty.
 6. Kandydaci wpisani do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych będą powoływani do prac w komisjach konkursowych na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Pakosław określającego skład komisji. Wybór nastąpi w oparciu o:
 • potwierdzenie zgody kandydata na udział w komisji,
 • wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia,
 • unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

 

II. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:

 

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 1. Zostali wskazani przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. ust. 2 ustawy, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające lub mające siedzibę na terenie Gminy Pakosław. W skład komisji konkursowej oceniającej konkretny otwarty konkurs ofert nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w tym konkursie.

Ponadto do członków komisji konkursowych stosuje się art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dotyczący wyłączenia pracownika.

 1. Kandydatów na członków Komisji konkursowej spośród organizacji pozarządowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe mające siedzibę w Gminie Pakosław lub działają na rzecz jej mieszkańców. Przy wyborze członka Komisji konkursowej, obok kwalifikacji merytorycznych, premiowana będzie znajomość specyfiki pracy w trzecim sektorze.
 2. Kandydat na członka Komisji konkursowej może zgłosić się indywidualnie, uwzględniając konieczność rekomendacji przynajmniej jednej organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Pakosław.

 

III. Miejsce i termin złożenia dokumentów

 

 1. Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.
 2. Zgłoszenia należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pakosławiu lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatów do komisji oceniających otwarte konkursy ofert”.
 3. Kandydatów należy zgłaszać do dnia 12 stycznia 2023 r.
 4. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Wojciech Walkowiak - nr tel. 65 547 83 32, e-mail: w.walkowiak@pakoslaw.pl.

 

 

Załącznik:

Karta zgłoszeniowa

 

Pakosław 2022-12-28

 Załączniki: