Gmina Pakosław informuje, że z dniem dzisiejszym tj. 18 stycznia 2023 r. rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Samorządy mogą złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w limicie dofinansowania nieprzekraczającym 3,5 mln zł dla każdego z nich.

Dofinansowanie może wyniesie maksymalnie 98 % wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 %. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. W związku z tym informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Pakosław, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Złożenie wniosku nie jest jednoznacznie z przyznaniem dofinansowania. W przypadku złożenia więcej niż dziesięciu wniosków Gmina dokona ich oceny, w pierwszej kolejności według wartości wkładu własnego, a następnie według terminu złożenia wniosku. Wnioski o wyższej wartości wkładu własnego oraz założone we wcześniejszym terminie znajdą się na wyższej liście projektów, na które złożone zostaną wnioski o dofinansowanie.

Do wniosku należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

- decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,

- fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku,

a w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo:

- wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis, również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- pozostałych informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Wnioski, zgodnie z wzorem załączonym poniżej, można składać w formie pisemnej do dnia 25.01.2023 roku, godz. 1500 w Urzędzie Gminy Pakosław (ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. 5). Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numer telefonu 65/54-78-332 lub na stronie Rządowy Program Odbudowy Zabytków – BGK.

 

Informacja o wynikach naboru znajduje się w załączniku poniżej.Załączniki: