Dnia 24 sierpnia 2022 roku Gmina Pakosław złożyła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie w roku 2023 dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomocno”. W wyniku pozytywnej oceny wniosku Gmina Pakosław znalazła się na liście rankingowej dofinansowanych zadań. Szacowana wartość inwestycji opiewa na kwotę 1.047.366,68 zł w tym w ramach dofinansowania - 628.420,01 zł.

 Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 0,237 km i szerokości 5 m.  Po prawej stronie jezdni przewidziano budowę chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2 m oraz zjazdów na posesje. Po lewej stronie zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem granitowym o szerokości 1 m. Prace związane z budową jezdni polegać będą na rozbiórce starych, zniszczonych elementów dróg, wyrównaniu terenu, wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne oraz ustawieniu nowych oporników betonowych na ławie betonowej. Następnie wykonana zostanie podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemi kruszywa kamiennego oraz ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa o łącznej grubości 12 cm.