Dnia 3 lutego 2023 roku Gmina Pakosław złożyła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udzielenie w roku 2023 dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Remont  na zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 822001P w Ostrobudkach”.

W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek drogi, prowadzącej z Ostrobudek do Konar, o długości 1,35 km w granicach istniejącego pasa drogowego. Remont drogi obejmie częściową rozbiórkę elementów drogi, odtworzenie w tym miejscu konstrukcji jezdni oraz wykonanie nakładki z betonu asfaltowego. Pozostałe elementy pasa drogowego i zagospodarowanie terenu nie ulegną zmianom.  Ponadto zostaną umocnione pobocza drogi emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym, o szerokości 1,00 m. Całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 1.663.239,62 zł.

Obecnie Gmina oczekuje na weryfikację i ocenę wniosku