ZARZĄDZENIE NR WG.0050.17.2023

Wójta Gminy Pakosław

z dnia 21 marca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Pakosławiu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i §1, §2, §6, §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449), zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Pakosławiu.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosław oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT

/-/Piotr SkrzypekZałączniki: